در سومین کارگاه بین المللی PAM با هدف آشنا کردن اساتید ،پژوهشگران و دانشجویان رشته پزشکی.

Heading Example