تقویم و دروس کارشناسی 

دروس کارشناسی

مهندسی آب و محیط زیست:

اجباری:
هیدرولوژی مهندسی (فارسی، انگلیسی)
مکانیک سیالات (فارسی، انگلیسی)
هیدرولیک (فارسی، انگلیسی)
آز هیدرولیک (فارسی، انگلیسی)
مهندسی محیط زیست (فارسی، انگلیسی) 

انتخابی:
مهندسی آب و فاضلاب (فارسی، انگلیسی)
مهندسی سواحل و بنادر (فارسی، انگلیسی)
مدلسازی کیفی آب های سطحی (فارسی، انگلیسی)

مهندسی ژئوتکنیک:

اجباری:
مکانیک خاک (فارسی، انگلیسی)
آزمایشگاه مکانیک خاک (فارسی، انگلیسی)
مهندسی پی (فارسی، انگلیسی)​ 
زمین شناسی (فارسی، انگلیسی)

انتخابی:
مهندسی ژئوتکنیک کاربردی (فارسی، انگلیسی)
مبانی گودرداری و سازه های نگهبان (فارسی، انگلیسی)
مبانی ژئوتکنیک لرزه ای (فارسی، انگلیسی)
مقدمه ای بر ژئوتکنیک لرزه ای (فارسی، انگلیسی)

مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل:

اجباری:
روسازی راه و آز (فارسی، انگلیسی)
مهندسی راه و ترافیک (فارسی، انگلیسی)

انتخابی:
اقتصاد مهندسی (فارسی، انگلیسی)
پروژه راه (فارسی، انگلیسی)
سیاست گذاری برای توسعه پایدار (فارسی، انگلیسی)
طراحی روسازی بتنی (فارسی، انگلیسی)
مبانی پایداری زیرساختهای شهری (فارسی، انگلیسی)
مبانی مدیریت ریسک (فارسی، انگلیسی)
مهندسی سیستم (فارسی، انگلیسی)
مهندسی حمل و نقل (فارسی، انگلیسی)

مهندسی و مدیریت ساخت:

اجباری:
روش های ساخت و ماشین های راهسازی (فارسی، انگلیسی)
مدیریت پروژه و ساخت (فارسی، انگلیسی) 

انتخابی:
براورد پروژه و پیمان (فارسی، انگلیسی)

مهندسی سازه:

اجباری:
استاتیک (فارسی، انگلیسی)
دینامیک (فارسی، انگلیسی)
مکانیک جامدات 1 (فارسی، انگلیسی)
تئوری سازه 1 (فارسی، انگلیسی) 
مصالح ساختمانی، تکنولوژی بتن و آز (فارسی، انگلیسی)
آزمایشگاه جامدات (فارسی، انگلیسی)
طراحی سازه های فولادی 1 (فارسی، انگلیسی)
طراحی سازه های بتنی 1 (فارسی، انگلیسی)
طراحی سازه های فولادی 2 (فارسی، انگلیسی)
طراحی سازه های بتنی 2 (فارسی، انگلیسی)

انتخابی:
بارگذاری (فارسی، انگلیسی)
تئوری سازه 2 (فارسی، انگلیسی)
پروژه سازه های بتنی (فارسی، انگلیسی)
پروژه سازه های فولادی (فارسی، انگلیسی)
مکانیک جامدات 2 (فارسی، انگلیسی)
المان محدود مقدماتی (فارسی، انگلیسی)
قابلیت اعتماد، ریسک و تاب آوری (فارسی، انگلیسی)
طراحی کاربردی سازه و پروژه (فارسی، انگلیسی)
اجرای سازه های بتنی و فولادی و کارگاه (فارسی، انگلیسی)
مبانی مهندسی زلزله (فارسی، انگلیسی)،

دروس پایه:

آمار و احتمال مهندسی (فارسی، انگلیسی)
محاسبات عددی (فارسی، انگلیسی) 
طراحی معماری (فارسی، انگلیسی)
گرافیک مهندسی عمران (فارسی، انگلیسی)
آشنایی با مهندسی عمران (فارسی، انگلیسی)
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران (فارسی، انگلیسی)

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی: