قابل توجه دانشجویان دکتری که قصد دفاع از رساله خود را دارند

قابل توجه دانشجویان دکتری که قصد دفاع از رساله خود را دارند

21 Aug 2017
509

برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری بدون نیاز به ثبت نام در نیمسال بعدی صرفاً تا آخرین روز ترمیم مجاز است و نمره مکتسبه در همان نیمسال ثبت نامی درج می گردد. لازم بذکر است که تاخیر حتی یک روزه پس از تاریخ مذکور مورد قبول نبوده و دانشجو در این حالت ملزم به ثبت نام یا تمدید سنوات در نیمسال جدید خواهد بود . فقط در صورتی که دانشجو به موقع )سه ماه قبل( اقدام به ارائه درخواست مجوز دفاع از شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده نموده و مجوز دفاع نیز از طرف مدیریت تحصیلات تکمیلی صادر شده باشد ولیکن به دلایل خارج از اختیار دانشجو ، جلسه دفاع در مهلت مقرر برگزار نشود، امکان مساعدت در پرداخت شهریه مربوط به تمدید سنوات وجود خواهد داشت.

دفتر تحصیلات تکمیلی برق