پیشنهاد پژوهشی

پیشنهاد پژوهشی

چنانچه پیشتر نیز به اطلاع شما عزیزان رسیده بود یاد آور می شویم مطابق اعلام مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر زمان دفاع از پیشنهاد پژوهشی پیش از اولین روز آغاز کلاسها و نه آخرین روز ترمیم در نیمسال آینده است. از این رو و با عنایت به این که طی روال اداری با در نظر گرفتن حداقل زمان لازم جهت داوری پیشنهاد پژوهشی در حدود یک ماه است، آخرین مهلت تحویل مدارک (مطابق راهنمای تهیه شده در سایت دانشکده) برای نیمسال جاری روز اول شهریور خواهد بود. ضروری است دانشجویان گرامی برنامه ریزی لازم برای تحویل به موقع کلیه مدارک مربوط به پیشنهاد پژوهشی خود را انجام داده و پس از دفاع موفق از پیشنهاد پژوهشی رساله خود را (مطابق راهنما) در سامانه ثبت نموده و در نیمسال آینده در درس رساله دکتری ثبت نام نمایند. مجددا تاکید می شود مدارکی گه پس از تاریخ اول شهریور به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل شوند مجوز دفاع در نیمسال جاری را کسب نخواهند کرد.