دروس ارائه شده

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی


 • نیمسال دوم سال تحصیلی 403-402

  ردیف نام درس
  1 آز ممیزی انرژی
  2 اقتصاد منابع پایان­ پذیر انرژی
  3
  انرژی و محیط ­زیست
  4 آینده ­پژوهی انرژی
  5 تبدیل انرژی پیشرفته
  6 تحلیل در فضای چندحاملی انرژی
  7 تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی
  8 سیستم­های هوشمند
  9 تکنولوژی های تبدیل و ذخیره ­سازی انرژی
  10 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  11 کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی
  12 مدلسازی انرژی
  13 محاسبات کوانتومی در سیستم‌های انرژی
  14 همبست آب و انرژی
  15 هیدروژن و پیل‌های سوختی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-403

  ردیف نام درس
  1 اصول ترموهیدرولیک
  2 انرژی و تغییر اقلیم
  3
  آزمایشگاه ممیزی انرژی
  4 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته
  5 بهینه‌سازی کاربردی در سیستم‌های انرژی
  6 تحلیل سیستم‌های انرژی
  7 تحلیل کلان داده در سیستم‌های انرژی
  8 سیاستگذاری انرژی
  9 سیستم‌های انرژی خورشیدی
  10 طراحی سیستم‌های تولید هم‌زمان
  11 محاسبات کوانتومی در سیستم‌های انرژی
  12 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  13 مهندسی فرآیند
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 اصول ترموهیدرولیک
  2 اقتصاد منابع پایان­ پذیر انرژی
  3
  انرژی و محیط ­زیست
  4 آینده ­پژوهی انرژی
  5 تبدیل انرژی پیشرفته
  6 تحلیل در فضای چندحاملی انرژی
  7 تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی
  8 سیستم­های هوشمند
  9 فناوری­های تبدیل و ذخیره ­سازی انرژی
  10 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  11 کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی
  12 مدلسازی انرژی
  13 ممیزی انرژی در صنایع
 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 امنیت انرژی
  2 انرژی و تغییر اقلیم
  3
  آزمایشگاه ممیزی انرژی
  4 برنامه ­ریزی ریاضی پیشرفته
  5 بهینه­ سازی کاربردی در سیستم­های انرژی
  6 بهینه‌سازی جریان انرژی
  7 تحلیل سیستم­های انرژی
  8 تحلیل کلان‌داده در سیستم‌های انرژی
  9 سیاستگذاری انرژی
  10 سیستم­های انرژی خورشیدی
  11 طراحی سیستم­های تولید همزمان
  12 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  13 مهندسی فرآیند
  14 همبست آب و انرژی
  15 یادگیری تقویتی در سیستم­های انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 اصول ترموهیدرولیک 1
  2 اقتصاد منابع پایان‌پذیر انرژی
  3
  انرژی و محیط زیست
  4 آز ممیزی انرژی
  5 آینده‌پژوهی در انرژی
  6 تبدیل انرژی پیشرفته
  7 تحلیل در فضای چندحاملی انرژی
  8 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی
  9 سیستم‌های هوشمند
  10 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  11 کارآئی انرژی در تاسیسات حرارتی
  12 مدل‌سازی انرژی
  13 همبست آب و انرژی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 مهندسی فرآیند
  2 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته
  3 تحلیل سیستم های انرژی
  4 سیستم های انرژی خورشیدی
  5 فناوری نیروگاه های باد
  6 بهینه سازی جریان انرژی
  7 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  8 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی
  9 انرژی و تغییر اقلیم
  10 بازیافت انرژی از پسماندها
  11 سیاستگذاری انرژی
  12 تحلیل کلان داده در سیستم 
  13 سمینار کارشناسی ارشد 1
 • نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

  ردیف نام درس
  1 یادگیری تقویتی در سیستم های انرژی
  2 سمینار کارشناسی‌ارشد ۱
  3 مهندسی فرآیند
  4 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته
  5 تحلیل سیستم‌های انرژی
  6 بهینه‌سازی جریان انرژی
  7 سیستم‌های انرژی خورشیدی
  8 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  9 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی
  10 بازیافت انرژی از پسماندها
  11 سیاستگذاری انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 انرژی و محیط زیست
  2 آینده پژوهی
  3 اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی
  4 تبدیل انرژی پیشرفته
  5 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
  6 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
  7 روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی
  8 سیستم های هوشمند
  9 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  10 طراحی مفهومی فرآیند
  11 مدلسازی انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی
  2 مدل‌سازی انرژی
  3 طراحی مفهومی فرآیند
  4 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  5 سیستم‌های هوشمند
  6 امنیت انرژی
  7 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
  8 تبدیل انرژی پیشرفته
  9 انرژی و محیط زیست
  10 آینده‌پژوهی در انرژی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 تحلیل سیستم های انرژی
  2 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
  3 مهندسی فرآیند
  4 بازیافت انرژی از پسماند
  5 سیستم های انرژی خورشیدی
  6 فناوری انرژی باد
  7 سیاستگذاری انرژی
  8 بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی
  9 مبانی اقتصاد
  10 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 انرژی و محیط زیست
  2 آینده پژوهی
  3 اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی
  4 تبدیل انرژی پیشرفته
  5 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
  6 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
  7 روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی
  8 سیستم های هوشمند
  9 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  10 طراحی مفهومی فرآیند
  11 مدلسازی انرژی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 بازیافت انرژی از پسماندها
  2 مهندسی فرایند
  3 تحلیل سیستم های انرژی
  4 بهینه سازی جریان انرژی
  5 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
  6 سیستم های انرژی خورشیدی
  7 فناوری نیروگاه های بادی
  8 سیاستگذاری انرژی
  9 مبانی اقتصاد
  10 بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی
  11 طراحی سیستم های تولید همزمان

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای


 • نیمسال دوم سال تحصیلی 403-402

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته‌ای پیشرفته
  2 آزمایشگاه فیزیک هسته­ ای
  3 پسمانداری هسته ­ای
  4 چرخه سوخت هسته­ ای 2
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  8 فیزیک راکتور ۲
  9 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  10 کاربرد روش مونت­ کارلو در محاسبات هسته­ ای
  11 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  12 مواد هسته ­ای
  13 مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها
  14 طراحی و ساخت سوخت هسته‌ای
 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-403

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته‌ای پیشرفته
  2 ایمنی هسته‌ای
  3 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  4 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
  5 آزمایشگاه راکتور
  6 آشکارسازی و دوزیمتری
  7 آشکارسازی و دوزیمتری پیشرفته
  8 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  9 چرخه سوخت هسته‌ای
  10 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  11 طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی
  12 فیزیک بهداشت
  13 فیزیک راکتور ۱
  14 فیزیک هسته‌ای کاربردی
  15 کارآموزی دستگاه‌های پرتوپزشکی
  16 Textکدهای محاسبات هسته‌ای
  17 محاسبات ترابرد پرتوها
  18 محاسبات عددی پیشرفته
  19 مدل­سازی ریاضی در مهندسی شیمی هسته­ای
  20 مدیریت سوخت هسته‌ای
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته‌ای پیشرفته
  2 آزمایشگاه فیزیک هسته­ ای
  3 پسمانداری هسته ­ای
  4 چرخه سوخت هسته­ ای 2
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  8 فیزیک راکتور ۲
  9 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  10 کاربرد روش مونت­ کارلو در محاسبات هسته­ ای
  11 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  12 مواد هسته ­ای
 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته ­ای 1
  2 ایمنی راکتورهای هسته ­ای
  3 ایمنی هسته­ ای پیشرفته
  4 آزمایشگاه آشکارسازی
  5 آزمایشگاه فیزیک راکتور
  6 آزمایشگاه فیزیک هسته ­ای
  7 آشکارسازی و دزیمتری
  8 چرخه سوخت 1
  9 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  10 فیزیک بهداشت
  11 فیزیک راکتور 1
  12 فیزیک هسته ­ای کاربردی
  13 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
  14 محاسبات عددی پیشرفته
  15 مدیریت سوخت
  16 مواد هسته ­ای
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت پیشرفته
  2 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
  3 پسمانداری هسته‌ای
  4 چرخه سوخت هسته ­ای 2
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 طراحی و ساخت سوخت هسته‌ای
  8 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  9 فیزیک بهداشت
  10 فیزیک راکتور 2
  11 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  12 کاربرد روش مونت­ کارلو در محاسبات هسته‌ای
  13 مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها
  14 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  15 مواد هسته‌ای
 • نیمسال اول سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 فیزیک هسته ای کاربردی
  2 فیزیک راکتور 1
  3 آزمایشگاه فیزیک راکتور 
  4 انتقال حرارت هسته ای
  5 فیزیک بهداشت
  6 چرخه سوخت هسته‌ای
  7 آشکارسازی و دزیمتری
  8 آزمایشگاه آشکارسازی
  9 محاسبات عددی پیشرفته
  10 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
  11 نظریه ترابرد و فرآیندهای تصادفی
  12 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  13 مواد هسته‌ای
  14 طراحی و محاسبه دوزدر پرتودرمانی
  15 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  16 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  17 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

  ردیف نام درس
  1 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
  2 فیزیک هسته ای 1
  3 فیزیک راکتور ۱
  4 آزمایشگاه راکتور
  5 انتقال حرارت هسته‌ای
  6 چرخه سوخت هسته‌ای
  7 فیزیک بهداشت
  8 کارآموزی دستگاه‌های پرتوپزشکی
  9 آشکارسازی و دزیمتری
  10 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
  11 ایمنی هسته‌ای
  12 پسمانداری هسته‌ای
  13 مواد هسته‌ای
  14 طراحی و محاسبه دوزدر پرتودرمانی
  15 مدیریت سوخت هسته‌ای
  16 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  17 رادیو شیمی پیشرفته
  18 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  19 آشکارسازی و دوزیمتری پیشرفته
  20 محاسبات ترابرد پرتوها
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 فیزیک راکتور 2
  2 انتقال حرارت هسته ای
  3 فناوری نیروگاه های هسته ای
  4 حفاظ سازی
  5 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
  6 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
  7 شتابدهنده و کاربرد آن
  8 پسمانداری هسته ای
  9 چرخه سوخت هسته¬ای 2
  10 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  11 مواد هسته ای
  12 دستگاه های پرتوپزشکی
  13 آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  14 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  15 جداسازی ایزوتوپی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
  2 فیزیک راکتور ۲
  3 انتقال حرارت هسته‌ای
  4 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  8 کدهای محاسبات هسته‌ای
  9 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته‌ای
  10 پسمانداری هسته‌ای
  11 مواد هسته‌ای
  12 چرخه سوخت هسته ای 2
  13 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  14 مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها
 • نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 فیزیک بهداشت
  2 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
  3 محاسبات ترابرد پرتوها
  4 فیزیک هسته¬ای
  5 آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری
  6 آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  7 ایمنی راکتورهای هسته ای
  8 اصول ترموهیدرولیک
  9 آشکارسازی و دزیمتری
  10 فیزیک راکتور 1
  11 ایمنی هسته ای پیشرفته
  12 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  13 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  14 مدیریت سوخت
  15 چرخه سوخت 1
  16 آزمایشگاه فیزیک راکتور
  17 رادیوشیمی پیشرفته
  18 طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 فیزیک راکتور 2
  2 انتقال حرارت هسته ای
  3 فناوری نیروگاه های هسته ای
  4 حفاظ سازی
  5 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
  6 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
  7 شتابدهنده و کاربرد آن
  8 پسمانداری هسته ای
  9 چرخه سوخت هسته ای 2
  10 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  11 مواد هسته ای
  12 دستگاه های پرتوپزشکی
  13 آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  14 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  15 جداسازی ایزوتوپی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 فیزیک بهداشت
  2 آز آشکارسازی و دزیمتری
  3 فیزیک هسته ای
  4 آشکارسازی و دزیمتری
  5 محاسبات ترابرد پرتوها
  6 کارآموزی دستگاه های پرتوپزشکی
  7 فیزیک راکتور 1
  8 کدهای محاسبات هسته-ای
  9 چرخه سوخت هسته ای
  10 اصول ترموهیدرولیک 1
  11 آز فیزیک راکتور
  12 ایمنی هسته ای
  13 ایمنی هسته ای پیشرفته
  14 پسمانداری هسته ای پیشرفته
  15 رادیو شیمی پیشرفته
  16 الکترونیک هسته ای
  17 طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی


 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-403

  ردیف نام درس
  1 اصول ترموهیدرولیک
  2 انرژی و تغییر اقلیم
  3
  آزمایشگاه ممیزی انرژی
  4 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته
  5 بهینه‌سازی کاربردی در سیستم‌های انرژی
  6 تحلیل سیستم‌های انرژی
  7 تحلیل کلان داده در سیستم‌های انرژی
  8 سیاستگذاری انرژی
  9 سیستم‌های انرژی خورشیدی
  10 طراحی سیستم‌های تولید هم‌زمان
  11 محاسبات کوانتومی در سیستم‌های انرژی
  12 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  13 مهندسی فرآیند
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 اصول ترموهیدرولیک
  2 اقتصاد منابع پایان­ پذیر انرژی
  3
  انرژی و محیط ­زیست
  4 آینده ­پژوهی انرژی
  5 تبدیل انرژی پیشرفته
  6 تحلیل در فضای چندحاملی انرژی
  7 تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی
  8 سیستم­های هوشمند
  9 فناوری­های تبدیل و ذخیره ­سازی انرژی
  10 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  11 کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی
  12 مدلسازی انرژی
  13 ممیزی انرژی در صنایع
 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 امنیت انرژی
  2 انرژی و تغییر اقلیم
  3
  آزمایشگاه ممیزی انرژی
  4 برنامه ­ریزی ریاضی پیشرفته
  5 بهینه­ سازی کاربردی در سیستم­های انرژی
  6 بهینه‌سازی جریان انرژی
  7 تحلیل سیستم­های انرژی
  8 تحلیل کلان‌داده در سیستم‌های انرژی
  9 سیاستگذاری انرژی
  10 سیستم­های انرژی خورشیدی
  11 طراحی سیستم­های تولید همزمان
  12 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  13 مهندسی فرآیند
  14 همبست آب و انرژی
  15 یادگیری تقویتی در سیستم­های انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 اصول ترموهیدرولیک 1
  2 اقتصاد منابع پایان‌پذیر انرژی
  3
  انرژی و محیط زیست
  4 آز ممیزی انرژی
  5 آینده‌پژوهی در انرژی
  6 تبدیل انرژی پیشرفته
  7 تحلیل در فضای چندحاملی انرژی
  8 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی
  9 سیستم‌های هوشمند
  10 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  11 کارآئی انرژی در تاسیسات حرارتی
  12 مدل‌سازی انرژی
  13 همبست آب و انرژی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 مهندسی فرآیند
  2 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته
  3 تحلیل سیستم های انرژی
  4 سیستم های انرژی خورشیدی
  5 فناوری نیروگاه های باد
  6 بهینه سازی جریان انرژی
  7 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  8 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی
  9 انرژی و تغییر اقلیم
  10 بازیافت انرژی از پسماندها
  11 سیاستگذاری انرژی
  12 تحلیل کلان داده در سیستم 
  13 سمینار کارشناسی ارشد 1
 • نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

  ردیف نام درس
  1 یادگیری تقویتی در سیستم های انرژی
  2 سمینار کارشناسی‌ارشد ۱
  3 مهندسی فرآیند
  4 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته
  5 تحلیل سیستم‌های انرژی
  6 بهینه‌سازی جریان انرژی
  7 سیستم‌های انرژی خورشیدی
  8 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  9 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی
  10 بازیافت انرژی از پسماندها
  11 سیاستگذاری انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 انرژی و محیط زیست
  2 آینده پژوهی
  3 اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی
  4 تبدیل انرژی پیشرفته
  5 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
  6 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
  7 روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی
  8 سیستم های هوشمند
  9 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  10 طراحی مفهومی فرآیند
  11 مدلسازی انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی
  2 مدل‌سازی انرژی
  3 طراحی مفهومی فرآیند
  4 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  5 سیستم‌های هوشمند
  6 امنیت انرژی
  7 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
  8 تبدیل انرژی پیشرفته
  9 انرژی و محیط زیست
  10 آینده‌پژوهی در انرژی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 تحلیل سیستم های انرژی
  2 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
  3 مهندسی فرآیند
  4 بازیافت انرژی از پسماند
  5 سیستم های انرژی خورشیدی
  6 فناوری انرژی باد
  7 سیاستگذاری انرژی
  8 بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی
  9 مبانی اقتصاد
  10 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 انرژی و محیط زیست
  2 آینده پژوهی
  3 اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی
  4 تبدیل انرژی پیشرفته
  5 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
  6 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
  7 روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی
  8 سیستم های هوشمند
  9 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  10 طراحی مفهومی فرآیند
  11 مدلسازی انرژی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 بازیافت انرژی از پسماندها
  2 مهندسی فرایند
  3 تحلیل سیستم های انرژی
  4 بهینه سازی جریان انرژی
  5 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
  6 سیستم های انرژی خورشیدی
  7 فناوری نیروگاه های بادی
  8 سیاستگذاری انرژی
  9 مبانی اقتصاد
  10 بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی
  11 طراحی سیستم های تولید همزمان

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای


 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-403

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته‌ای پیشرفته
  2 ایمنی هسته‌ای
  3 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  4 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
  5 آزمایشگاه راکتور
  6 آشکارسازی و دوزیمتری
  7 آشکارسازی و دوزیمتری پیشرفته
  8 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  9 چرخه سوخت هسته‌ای
  10 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  11 طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی
  12 فیزیک بهداشت
  13 فیزیک راکتور ۱
  14 فیزیک هسته‌ای کاربردی
  15 کارآموزی دستگاه‌های پرتوپزشکی
  16 Textکدهای محاسبات هسته‌ای
  17 محاسبات ترابرد پرتوها
  18 محاسبات عددی پیشرفته
  19 مدل­سازی ریاضی در مهندسی شیمی هسته­ای
  20 مدیریت سوخت هسته‌ای
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته‌ای پیشرفته
  2 آزمایشگاه فیزیک هسته­ ای
  3 پسمانداری هسته ­ای
  4 چرخه سوخت هسته­ ای 2
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  8 فیزیک راکتور ۲
  9 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  10 کاربرد روش مونت­ کارلو در محاسبات هسته­ ای
  11 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  12 مواد هسته ­ای
 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته ­ای 1
  2 ایمنی راکتورهای هسته ­ای
  3 ایمنی هسته­ ای پیشرفته
  4 آزمایشگاه آشکارسازی
  5 آزمایشگاه فیزیک راکتور
  6 آزمایشگاه فیزیک هسته ­ای
  7 آشکارسازی و دزیمتری
  8 چرخه سوخت 1
  9 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  10 فیزیک بهداشت
  11 فیزیک راکتور 1
  12 فیزیک هسته ­ای کاربردی
  13 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
  14 محاسبات عددی پیشرفته
  15 مدیریت سوخت
  16 مواد هسته ­ای
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت پیشرفته
  2 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
  3 پسمانداری هسته‌ای
  4 چرخه سوخت هسته ­ای 2
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 طراحی و ساخت سوخت هسته‌ای
  8 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  9 فیزیک بهداشت
  10 فیزیک راکتور 2
  11 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  12 کاربرد روش مونت­ کارلو در محاسبات هسته‌ای
  13 مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها
  14 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  15 مواد هسته‌ای
 • نیمسال اول سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 فیزیک هسته ای کاربردی
  2 فیزیک راکتور 1
  3 آزمایشگاه فیزیک راکتور 
  4 انتقال حرارت هسته ای
  5 فیزیک بهداشت
  6 چرخه سوخت هسته‌ای
  7 آشکارسازی و دزیمتری
  8 آزمایشگاه آشکارسازی
  9 محاسبات عددی پیشرفته
  10 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
  11 نظریه ترابرد و فرآیندهای تصادفی
  12 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  13 مواد هسته‌ای
  14 طراحی و محاسبه دوزدر پرتودرمانی
  15 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  16 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  17 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

  ردیف نام درس
  1 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
  2 فیزیک هسته ای 1
  3 فیزیک راکتور ۱
  4 آزمایشگاه راکتور
  5 انتقال حرارت هسته‌ای
  6 چرخه سوخت هسته‌ای
  7 فیزیک بهداشت
  8 کارآموزی دستگاه‌های پرتوپزشکی
  9 آشکارسازی و دزیمتری
  10 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
  11 ایمنی هسته‌ای
  12 پسمانداری هسته‌ای
  13 مواد هسته‌ای
  14 طراحی و محاسبه دوزدر پرتودرمانی
  15 مدیریت سوخت هسته‌ای
  16 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  17 رادیو شیمی پیشرفته
  18 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  19 آشکارسازی و دوزیمتری پیشرفته
  20 محاسبات ترابرد پرتوها
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 فیزیک راکتور 2
  2 انتقال حرارت هسته ای
  3 فناوری نیروگاه های هسته ای
  4 حفاظ سازی
  5 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
  6 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
  7 شتابدهنده و کاربرد آن
  8 پسمانداری هسته ای
  9 چرخه سوخت هسته¬ای 2
  10 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  11 مواد هسته ای
  12 دستگاه های پرتوپزشکی
  13 آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  14 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  15 جداسازی ایزوتوپی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
  2 فیزیک راکتور ۲
  3 انتقال حرارت هسته‌ای
  4 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  8 کدهای محاسبات هسته‌ای
  9 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته‌ای
  10 پسمانداری هسته‌ای
  11 مواد هسته‌ای
  12 چرخه سوخت هسته ای 2
  13 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  14 مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها
 • نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 فیزیک بهداشت
  2 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
  3 محاسبات ترابرد پرتوها
  4 فیزیک هسته¬ای
  5 آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری
  6 آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  7 ایمنی راکتورهای هسته ای
  8 اصول ترموهیدرولیک
  9 آشکارسازی و دزیمتری
  10 فیزیک راکتور 1
  11 ایمنی هسته ای پیشرفته
  12 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  13 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  14 مدیریت سوخت
  15 چرخه سوخت 1
  16 آزمایشگاه فیزیک راکتور
  17 رادیوشیمی پیشرفته
  18 طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 فیزیک راکتور 2
  2 انتقال حرارت هسته ای
  3 فناوری نیروگاه های هسته ای
  4 حفاظ سازی
  5 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
  6 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
  7 شتابدهنده و کاربرد آن
  8 پسمانداری هسته ای
  9 چرخه سوخت هسته ای 2
  10 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  11 مواد هسته ای
  12 دستگاه های پرتوپزشکی
  13 آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  14 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  15 جداسازی ایزوتوپی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 فیزیک بهداشت
  2 آز آشکارسازی و دزیمتری
  3 فیزیک هسته ای
  4 آشکارسازی و دزیمتری
  5 محاسبات ترابرد پرتوها
  6 کارآموزی دستگاه های پرتوپزشکی
  7 فیزیک راکتور 1
  8 کدهای محاسبات هسته-ای
  9 چرخه سوخت هسته ای
  10 اصول ترموهیدرولیک 1
  11 آز فیزیک راکتور
  12 ایمنی هسته ای
  13 ایمنی هسته ای پیشرفته
  14 پسمانداری هسته ای پیشرفته
  15 رادیو شیمی پیشرفته
  16 الکترونیک هسته ای
  17 طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی


 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-403

  ردیف نام درس
  1 اصول ترموهیدرولیک
  2 انرژی و تغییر اقلیم
  3
  آزمایشگاه ممیزی انرژی
  4 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته
  5 بهینه‌سازی کاربردی در سیستم‌های انرژی
  6 تحلیل سیستم‌های انرژی
  7 تحلیل کلان داده در سیستم‌های انرژی
  8 سیاستگذاری انرژی
  9 سیستم‌های انرژی خورشیدی
  10 طراحی سیستم‌های تولید هم‌زمان
  11 محاسبات کوانتومی در سیستم‌های انرژی
  12 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  13 مهندسی فرآیند
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 اصول ترموهیدرولیک
  2 اقتصاد منابع پایان­ پذیر انرژی
  3
  انرژی و محیط ­زیست
  4 آینده ­پژوهی انرژی
  5 تبدیل انرژی پیشرفته
  6 تحلیل در فضای چندحاملی انرژی
  7 تحلیل سیستم­های انرژی الکتریکی
  8 سیستم­های هوشمند
  9 فناوری­های تبدیل و ذخیره ­سازی انرژی
  10 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  11 کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی
  12 مدلسازی انرژی
  13 ممیزی انرژی در صنایع
 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 امنیت انرژی
  2 انرژی و تغییر اقلیم
  3
  آزمایشگاه ممیزی انرژی
  4 برنامه ­ریزی ریاضی پیشرفته
  5 بهینه­ سازی کاربردی در سیستم­های انرژی
  6 بهینه‌سازی جریان انرژی
  7 تحلیل سیستم­های انرژی
  8 تحلیل کلان‌داده در سیستم‌های انرژی
  9 سیاستگذاری انرژی
  10 سیستم­های انرژی خورشیدی
  11 طراحی سیستم­های تولید همزمان
  12 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  13 مهندسی فرآیند
  14 همبست آب و انرژی
  15 یادگیری تقویتی در سیستم­های انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 اصول ترموهیدرولیک 1
  2 اقتصاد منابع پایان‌پذیر انرژی
  3
  انرژی و محیط زیست
  4 آز ممیزی انرژی
  5 آینده‌پژوهی در انرژی
  6 تبدیل انرژی پیشرفته
  7 تحلیل در فضای چندحاملی انرژی
  8 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی
  9 سیستم‌های هوشمند
  10 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  11 کارآئی انرژی در تاسیسات حرارتی
  12 مدل‌سازی انرژی
  13 همبست آب و انرژی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 مهندسی فرآیند
  2 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته
  3 تحلیل سیستم های انرژی
  4 سیستم های انرژی خورشیدی
  5 فناوری نیروگاه های باد
  6 بهینه سازی جریان انرژی
  7 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  8 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی
  9 انرژی و تغییر اقلیم
  10 بازیافت انرژی از پسماندها
  11 سیاستگذاری انرژی
  12 تحلیل کلان داده در سیستم 
  13 سمینار کارشناسی ارشد 1
 • نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

  ردیف نام درس
  1 یادگیری تقویتی در سیستم های انرژی
  2 سمینار کارشناسی‌ارشد ۱
  3 مهندسی فرآیند
  4 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته
  5 تحلیل سیستم‌های انرژی
  6 بهینه‌سازی جریان انرژی
  7 سیستم‌های انرژی خورشیدی
  8 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
  9 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی
  10 بازیافت انرژی از پسماندها
  11 سیاستگذاری انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 انرژی و محیط زیست
  2 آینده پژوهی
  3 اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی
  4 تبدیل انرژی پیشرفته
  5 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
  6 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
  7 روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی
  8 سیستم های هوشمند
  9 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  10 طراحی مفهومی فرآیند
  11 مدلسازی انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی
  2 مدل‌سازی انرژی
  3 طراحی مفهومی فرآیند
  4 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  5 سیستم‌های هوشمند
  6 امنیت انرژی
  7 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
  8 تبدیل انرژی پیشرفته
  9 انرژی و محیط زیست
  10 آینده‌پژوهی در انرژی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 تحلیل سیستم های انرژی
  2 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
  3 مهندسی فرآیند
  4 بازیافت انرژی از پسماند
  5 سیستم های انرژی خورشیدی
  6 فناوری انرژی باد
  7 سیاستگذاری انرژی
  8 بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی
  9 مبانی اقتصاد
  10 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 انرژی و محیط زیست
  2 آینده پژوهی
  3 اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی
  4 تبدیل انرژی پیشرفته
  5 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
  6 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
  7 روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی
  8 سیستم های هوشمند
  9 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
  10 طراحی مفهومی فرآیند
  11 مدلسازی انرژی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 بازیافت انرژی از پسماندها
  2 مهندسی فرایند
  3 تحلیل سیستم های انرژی
  4 بهینه سازی جریان انرژی
  5 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
  6 سیستم های انرژی خورشیدی
  7 فناوری نیروگاه های بادی
  8 سیاستگذاری انرژی
  9 مبانی اقتصاد
  10 بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی
  11 طراحی سیستم های تولید همزمان

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای


 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-403

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته‌ای پیشرفته
  2 ایمنی هسته‌ای
  3 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  4 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
  5 آزمایشگاه راکتور
  6 آشکارسازی و دوزیمتری
  7 آشکارسازی و دوزیمتری پیشرفته
  8 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  9 چرخه سوخت هسته‌ای
  10 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  11 طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی
  12 فیزیک بهداشت
  13 فیزیک راکتور ۱
  14 فیزیک هسته‌ای کاربردی
  15 کارآموزی دستگاه‌های پرتوپزشکی
  16 Textکدهای محاسبات هسته‌ای
  17 محاسبات ترابرد پرتوها
  18 محاسبات عددی پیشرفته
  19 مدل­سازی ریاضی در مهندسی شیمی هسته­ای
  20 مدیریت سوخت هسته‌ای
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته‌ای پیشرفته
  2 آزمایشگاه فیزیک هسته­ ای
  3 پسمانداری هسته ­ای
  4 چرخه سوخت هسته­ ای 2
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  8 فیزیک راکتور ۲
  9 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  10 کاربرد روش مونت­ کارلو در محاسبات هسته­ ای
  11 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  12 مواد هسته ­ای
 • نیمسال اول سال تحصیلی 402-401

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت هسته ­ای 1
  2 ایمنی راکتورهای هسته ­ای
  3 ایمنی هسته­ ای پیشرفته
  4 آزمایشگاه آشکارسازی
  5 آزمایشگاه فیزیک راکتور
  6 آزمایشگاه فیزیک هسته ­ای
  7 آشکارسازی و دزیمتری
  8 چرخه سوخت 1
  9 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  10 فیزیک بهداشت
  11 فیزیک راکتور 1
  12 فیزیک هسته ­ای کاربردی
  13 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
  14 محاسبات عددی پیشرفته
  15 مدیریت سوخت
  16 مواد هسته ­ای
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 انتقال حرارت پیشرفته
  2 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
  3 پسمانداری هسته‌ای
  4 چرخه سوخت هسته ­ای 2
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 طراحی و ساخت سوخت هسته‌ای
  8 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  9 فیزیک بهداشت
  10 فیزیک راکتور 2
  11 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  12 کاربرد روش مونت­ کارلو در محاسبات هسته‌ای
  13 مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها
  14 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  15 مواد هسته‌ای
 • نیمسال اول سال تحصیلی 401-400

  ردیف نام درس
  1 فیزیک هسته ای کاربردی
  2 فیزیک راکتور 1
  3 آزمایشگاه فیزیک راکتور 
  4 انتقال حرارت هسته ای
  5 فیزیک بهداشت
  6 چرخه سوخت هسته‌ای
  7 آشکارسازی و دزیمتری
  8 آزمایشگاه آشکارسازی
  9 محاسبات عددی پیشرفته
  10 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
  11 نظریه ترابرد و فرآیندهای تصادفی
  12 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  13 مواد هسته‌ای
  14 طراحی و محاسبه دوزدر پرتودرمانی
  15 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  16 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  17 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

  ردیف نام درس
  1 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
  2 فیزیک هسته ای 1
  3 فیزیک راکتور ۱
  4 آزمایشگاه راکتور
  5 انتقال حرارت هسته‌ای
  6 چرخه سوخت هسته‌ای
  7 فیزیک بهداشت
  8 کارآموزی دستگاه‌های پرتوپزشکی
  9 آشکارسازی و دزیمتری
  10 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
  11 ایمنی هسته‌ای
  12 پسمانداری هسته‌ای
  13 مواد هسته‌ای
  14 طراحی و محاسبه دوزدر پرتودرمانی
  15 مدیریت سوخت هسته‌ای
  16 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
  17 رادیو شیمی پیشرفته
  18 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  19 آشکارسازی و دوزیمتری پیشرفته
  20 محاسبات ترابرد پرتوها
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 فیزیک راکتور 2
  2 انتقال حرارت هسته ای
  3 فناوری نیروگاه های هسته ای
  4 حفاظ سازی
  5 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
  6 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
  7 شتابدهنده و کاربرد آن
  8 پسمانداری هسته ای
  9 چرخه سوخت هسته¬ای 2
  10 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  11 مواد هسته ای
  12 دستگاه های پرتوپزشکی
  13 آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  14 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  15 جداسازی ایزوتوپی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
  2 فیزیک راکتور ۲
  3 انتقال حرارت هسته‌ای
  4 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
  5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
  6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
  7 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
  8 کدهای محاسبات هسته‌ای
  9 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته‌ای
  10 پسمانداری هسته‌ای
  11 مواد هسته‌ای
  12 چرخه سوخت هسته ای 2
  13 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
  14 مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها
 • نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

  ردیف نام درس
  1 فیزیک بهداشت
  2 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
  3 محاسبات ترابرد پرتوها
  4 فیزیک هسته¬ای
  5 آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری
  6 آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  7 ایمنی راکتورهای هسته ای
  8 اصول ترموهیدرولیک
  9 آشکارسازی و دزیمتری
  10 فیزیک راکتور 1
  11 ایمنی هسته ای پیشرفته
  12 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  13 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  14 مدیریت سوخت
  15 چرخه سوخت 1
  16 آزمایشگاه فیزیک راکتور
  17 رادیوشیمی پیشرفته
  18 طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی
 • نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 فیزیک راکتور 2
  2 انتقال حرارت هسته ای
  3 فناوری نیروگاه های هسته ای
  4 حفاظ سازی
  5 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
  6 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
  7 شتابدهنده و کاربرد آن
  8 پسمانداری هسته ای
  9 چرخه سوخت هسته ای 2
  10 مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
  11 مواد هسته ای
  12 دستگاه های پرتوپزشکی
  13 آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  14 آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  15 جداسازی ایزوتوپی
 • نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  ردیف نام درس
  1 فیزیک بهداشت
  2 آز آشکارسازی و دزیمتری
  3 فیزیک هسته ای
  4 آشکارسازی و دزیمتری
  5 محاسبات ترابرد پرتوها
  6 کارآموزی دستگاه های پرتوپزشکی
  7 فیزیک راکتور 1
  8 کدهای محاسبات هسته-ای
  9 چرخه سوخت هسته ای
  10 اصول ترموهیدرولیک 1
  11 آز فیزیک راکتور
  12 ایمنی هسته ای
  13 ایمنی هسته ای پیشرفته
  14 پسمانداری هسته ای پیشرفته
  15 رادیو شیمی پیشرفته
  16 الکترونیک هسته ای
  17 طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی