کارگاه آموزشی استاندارد مدلسازی فرآیندهای کسب و کار BPMN 2.0 و نرم افزار Camunda

بهمن - اسفند ۱۴۰۰

مدرسین: 

عرفان حسن نایبی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف) 

محمدرضا داودی (کارشناس ارشد BPMS هلدینگ طرفه نگار) 

زمان: 
پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۱/۲۸ و ۱۴۰۰/۱۱/۲۹) - ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۰۰ 

پنجشنبه و جمعه ۵ و ۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۲/۰۵ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۶) - ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۰۰ 

پنجشنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۲/۱۲ و ۱۴۰۰/۱۲/۱۳) - ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۰۰ 

پنجشنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۲/۱۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۰) - ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۰۰