ثبت نام در درس پروژه كارشناسی
مراحل ثبت نام در درس پروژه کارشناسی: نیمسال اول 1401-1400

1-تعیین استاد پروژه و توافق با ایشان در مورد عنوان و شرح کامل پروژه
2- مراجعه به پرتال پیشنهاد پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و وارد کردن اطلاعات مربوطه در پرتال (از طریق لینک موجود در ذیل این متن) و تهیه و ذخیره فایل Word فرم پروژه و درج امضای الکترونیکی دانشجو پس از مطالعه کامل آیین نامه پروژه
توجه: پرتال پروژه ها در نیمسال پیش رو از تاریخ 23/05/1400 تا 27/06/1400 به این منظور فعال خواهد بود.
3- ارسال فایل به استاد پروژه و پیگیری ارسال فایل تایید شده توسط ایشان به پرتال داوری پروژه ها حداکثر تا روز شنبه 1400/07/03
4- لازم است علاوه بر ورود اطلاعات پروژه در این پرتال و تهیه و ارسال فرم پروژه، اطلاعات پروژه خود را در سامانه آموزش هم وارد نموده همچنین در زمان مقرر واحد پروژه را در سامانه آموزش اخذ نمایید.

 
نکات مهم:
موارد مندرج در فرم پروژه ارسال شده باید کاملا مطابق با اطلاعات وارد شده در پرتال پروژه­ ها باشد. (بعد از ارسال فرم­ ها به دفتر گروه تغییر اطلاعات در پرتال پروژه­ ها مجاز نمی باشد)

فایل WORD تهیه شده از این پرتال امکان ویرایش ندارد در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات، باید مجددا در بازه زمانی مشخص شده برای تعریف پروژه، ویرایش مورد نظر در پرتال انجام و فایل جدید ذخیره شود.
فقط دانشجویانی که قصد ثبت نام در درس پروژه در این نیمسال را دارند مجاز هستند به پرتال مربوطه وارد شوند. چنانچه قصد ثبت نام در این درس را ندارید ولی در پرتال login کرده‌اید، به آموزش دانشکده اطلاع دهید.