آخرین احکام صادره

جدیدترین احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه

 

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محسن غفاری را از تاریخ 1403/04/01 برای مدت 2 سال به عنوان «معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی انرژی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر عباس ابراهیمی  را از تاریخ 1403/04/16 برای مدت 2 سال به عنوان «معاون آموزشی دانشکده مهندسی هوافضا» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

- دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر سیدابوالفضل حسینی را از تاریخ 1403/03/08 برای مدت 2 سال به عنوان «مدیر گروه مهندسی هسته‌ای دانشکده مهندسی انرژی» دانشگاه صنعتی شریف ابقاء کرد.