آیین تقدیر از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه صنعتی شریف (دی‌ماه 1402)

2.11.1402

آیین تقدیر از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه صنعتی شریف (دی‌ماه 1402)