آیین نکوداشت دکتر مسعود نیلی در دانشگاه صنعتی شریف