لیست دانشکده های دانشگاه

Heading Example

New Title
New Title

Heading Example

New Title
New Title
Responsive Image
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
 • Title 1

  A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
  Responsive Image
  زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است.
  A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
  Responsive Image
  A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
  A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
 • Title 2

  A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
 • Title 3

  A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
 • Title 4

  A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
 • Title 5

  New Title
  New Title
  New Title
  New Title
  New Title
 • Title 6

  Heading Example

  Masoud Darbandi Professor

  Ph.D., Computational Fluid Dynamics, Department of Mechanical Engineering, University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada, 1996.

  Phone: +98 (21) 6616-4644

  Fax:     +98 (21) 6602-2731

  Email:  darbandi@sharif.edu

  دانلود

  Heading Example

  Ali Behrouzifar

  PHD Candidate Department Of Aerospace Engineering, Sharif University Of Technology

  Behrouzifar.ali@gmail.com

  دانلود

  Heading Example

  Majid Ghafourizadeh

  PHD Candidate Department Of Aerospace Engineering, Sharif University Of Technology

  Ghafouri's Email

  دانلود

  Alireza Setayeshgar

  PHD Candidate Department Of Aerospace Engineering,University Of Alberta

  Setayesh

  دانلود

  Yones Mehraban

  MSC Graduated Student, Department Of Aerospace Engineering, Sharif University Of Technology

  دانلود

  Bagher Abrar

  PHD Candidate Department Of Aerospace Engineering, Sharif University Of Technology

  دانلود

  Moslem Sabouri

  PHD Candidate Department Of Aerospace Engineering, Sharif University Of Technology

  دانلود
 • Title 7

  A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
  New Title
  New Title
  New Title
  New Title

  Heading Example

  New Title
  New Title