مریم گذشتی
مسئول دفتر دانشکده
4201-2
طبقه پنجم دانشکده عمران - اتاق:503
صغرا مهرابی
مسئول آموزش دانشکده
4250
طبقه سوم دانشکده عمران - اتاق:306 
مریم پژوهی
کارشناس آزمایشگاه مکانیک جامدات و سایت دانشکده
4259-4254
طبقه اول دانشکده عمران - اتاق:104
مینا شوشتری
مسئول آموزش دانشکده
4250
طبقه سوم دانشکده عمران - اتاق:306
معصومه خیرآبادی
مسئول دفتر گروه آب
4185
دفتر مطالعات آب و محیط‌زیست - اتاق:121
مریم رحیمی
مسئول تحصیلات تکمیلی
---
طبقه سوم دانشکده عمران - اتاق:306
احمد قانع
مسئول انتشارات دانشکده
4258
طبقه دوم دانشکده عمران - اتاق:204
حسن گل محمدی
مسئول اداری و مالی دانشکده
4207
طبقه پنجم دانشکده عمران - اتاق:508 
ام البنین قربان نژاد
مسئول دفتر دانشکده
4206
طبقه پنجم دانشکده عمران - اتاق:503
محمد نظام دوست
4193
پژوهشکده حمل ونقل - اتاق:115
علی قهرمانی
کارشناس
4218
طبقه پنجم دانشکده عمران 
ودود آذین
خدمات
4280
مرکز تحقیقات مهندسی زلزله - اتاق:آبدارخانه 
فرزانه یکتا
کارشناس سایت
4256
طبقه سوم دانشکده عمران - اتاق:سایت 
بهزاد محمدی
کارشناس آزمایشگاه خاک
4260
طبقه همکف دانشکده عمران - اتاق:آزمایشگاه خاک
محمد نقی نژاد
تکنسین آزمایشگاه خاک
4260
طبقه همکف دانشکده عمران - اتاق:301
زهرا کمالی
کارشناس آزمایشگاه روسازی پیشرفته
4290
طبقه همکف دانشکده عمران - اتاق:آزمایشگاه روسازی
عبدالرسول علومی
مسئول آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی/ امین اموال
4697
طبقه پنجم دانشکده عمران - اتاق:دفتر آزمایشگاه
مریم حسینی
مسئول دفتر مرکز
4218
مرکز پژوهش حمل‌ونقل - اتاق:112
محسن زنگنه
کارشناس آزمایشگاه میز لرزان، کف قوی و ینیورسال و کارشناس وبسایت دانشکده
4218
آزمایشگاه کف قوی- آزمایشگاه میزلرزان - اتاق:1
امین راستین
4697
بیتا خاکیان
مسئول آزمایشگاه آب و محیط زیست
4297
طبقه همکف دانشکده عمران - آزمایشکاه آب و محیط زیست