قوانین و آئین نامه ها
شورای ستاد برنامه ریزی طرح شاهد، آیین نامه تسهیلات آموزشی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر در مقاطع مختلف در نظر گرفته است که در ادامه به هریک از آنها پرداخته شده است و قوانین و آئین نامه ها را میتوانید دانلود و مطالعه فرمایید.

در ادامه چند مورد از قوانین مهم مربوط به مقطع کارشناسی به صورت مختصر بیان شده است:
 * قانون حذف 5 نمره:
 هر دانشجو می تواند برای 5 بار از این قانون جهت حذف نمرات مردودی از کارنامه تحصیلی استفاده نماید که طبق این قانون این نمرات حذف شده   در میانگین نمرات در نظر گرفته نمی شوند؛ این قانون مشروط بر این است   که دانشجو در نیمسال های بعد حداقل نمره بالای 12 را در دروس مزبور اخذ نماید.
 * قانون حذف اضطراری:
دانشجویان شاهد و ایثارگر سهمیه 25درصدی می توانند برای حذف اضطراری (w) دو درس به صورت همزمان اقدام نمایند به این شرط که سقف واحدهای نیمسال آنها از 10 واحد کمتر نشود:
     1- دانشجویان شاهد و ایثارگر متقاضی حذف دو درس می بایستی ابتدا مانند سایر دانشجویان از طریق سامانه edu درخواست حذف یک درس دهند و برای حذف درس دوم ، درخواست خود را در سامانه edu منوی خدمات آموزشی (درخواست های آموزشی) ثبت نمایند. تاکید می شود ایثارگری خود را حتما در درخواست قید نمایید.
     2- دانشجویان متقاضی حذف یک درس، در صورتی که بعد از حذف، واحدهای آنها کمتر از 12 واحد می شود باید درخواست خود را در سامانه edu منوی خدمات آموزشی ثبت نمایند. در غیر اینصورت درخواست آنان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. 

       توجه: پس از حذف، تعداد واحدهای باقیمانده تحت هیچ شرایطی نمی تواند کمتر از سقف 10 واحد باشد.
 * قانون سنوات:
 به حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره کارشناسی 2 نیمسال اضافه می شود.
 * قانون مشروطی:
 یک نیمسال به تعداد نیمسال های مشروطی مجاز دانشجویان شاهد و ایثارگر اضافه می گردد.
 * قانون انتقالی:
 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی موظفند با رعایت مقطع تحصیلی و نوع مؤسسه، نسبت به انتقال دانشجویان و پذیرفته   شدگان، آزادگان، اسرا، جانبازان       بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آنان و دانشجویان شاهد به دانشگاه یا مؤسسات آموزش عالی محل سکونت خانواده آنان و یا   نزدیکترین محل و همچنین تغییر رشته همطراز در گروه آزمایشی مربوط     برای یک بار اقدام نمایند (ماده 62 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران).


 
قوانین و آئین نامه ها