گروه های دانشجویی

شورای صنفی

شورای صنفی دانشجویی ترین نهادی است که در دانشگاه به فعالیت می پردازد ، چرا که همه ی اعضای آن با رای مستقیم دانشجویان مشغول به خدمت می شوند. کار صنفی نوعا کار پر زحمتی است که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، اما در صورتی که کسی متولی رسیدگی به این امور نشود، تصور چرخش چرخ دانشکده، آسان نیست.

شورای صنفی دانشکده ی مهندسی برق در سال ۱۳۷۶ تاسیس شده است. شورای صنفی به طور عام مسئول کارهای صنفی دانشکده است. کارهای صنفی دانشکده شامل پیگیری های آموزشی هنگام ثبت نام و ترمیم ( اعم از افزایش ظرفیت، ارائه گروه جدید و .. ) ، پیگیری بعضی امور تاسیساتی و سایت کارشناسی دانشکده، مسئول کمدهای دانشکده و … می باشد. …..

صفحه شورای صنفی

گروه رسانا

صفحه گروه رسانا

در حالی که پایه مهندسی برق را نیمه رسانا ها تشکیل می دهند و در دنیای الکترونیک پیشتازی می کنند ، قلب تپنده دانشکده برق را ” رسانا ” تشکیل می دهد …

شاید در روزهای تشکیل رسانا در سال ۷۶ و تبدیل نام “مجله برق” به “رسانا” ، برای ورود به دنیایی بزرگتر و وسیعتر ، نام رسانا در کنار ” انجمن علمی – فرهنگی دانشکده برق ” معنی پیدا می کرد ، ولی با گذشت ۱۹ سال از آن روزها ، به فضل خدا این “رسانا ” است که به عبارت ” انجمن علمی – فرهنگی ” هویت می بخشد …