ارتباط با امور بین‌الملل دانشگاه

دفتر مدیریت:

تلفن: 02166164780 داخلی 3
پست الکترونیک: ia_doc@sharif.edu

امور روابط بین‌الملل:

تلفن: 02166164780 داخلی 1
پست الکترونیک: ia@sharif.edu

امور دانشجویان بین‌الملل:

تلفن: 02166165059
پست الکترونیک: iso@sharif.edu

امور پایش و بین‌المللی سازی:

تلفن: 02166164780 داخلی 5
پست الکترونیک: ia_ranking@sharif.edu