مدیران و پرسنل امور بین الملل
محمد بازارگان
مدیر امور دانشجویان بین الملل
دانشکده مهندسی شیمی و نفت

تلفن: 02166166421

ایمیل: mbazargan@sharif.edu

دفتر مدیریت

خانم بیل باسو

02166164780 داخلی 3
مرتضی مقصودی
02166164780 داخلی 7

روابط بین‌الملل و توسعه همکاری‌ها

دکتر احمد شربت اوغلی

02166164780 داخلی 6

امور دانشجویان بین‌الملل

خانم حسینی

خانم زارع

امور پایش و بین‌المللی سازی

حامد امان اللهی

02166164780 داخلی 4

امیر حسین موسوی زاده

02166164780 داخلی 5
وفا محمودی نژاد
02166164780 داخلی 6