مدیران و پرسنل امور بین الملل
محمد بازارگان
مدیر امور دانشجویان بین الملل
دانشکده مهندسی شیمی و نفت

تلفن: 02166166421

ایمیل: mbazargan@sharif.edu

عباس ابراهیمی
مدیر پایش مرجعیت بین‌المللی
دانشکده مهندسی هوافضا

تلفن: 02166166227

ایمیل: ebrahimi_a@sharif.edu

دفتر مدیریت

خانم بیل باسو

02166164780 داخلی 3
مرتضی مقصودی
02166164780 داخلی 7

حامد امان اللهی

02166164780 داخلی 4

روابط بین‌الملل و توسعه همکاری‌ها

امیر حسین موسوی زاده

02166164780 داخلی 5

امور دانشجویان بین‌الملل

خانم حسینی

خانم زارع

یاسر خانجانی

امور پایش مرجعیت بین المللی

مهدی کماسی
02166164780 داخلی 6