ریاضیات دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف دارای دوره‌های کارشناسی ارشد ریاضی محض و ریاضی کاربردی است. تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای هر دو گرایش۳۲ واحد و به شرح زیر است:

دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض

دروس الزامی
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد
1 ۲۲۴۱۲ آنالیز حقیقی 4
2 ۲۲۲۲۶ جبر پیشرفته 4
3 ۲۲۵۸۲  هندسه منفیلد 1    یا 4
4 ۲۲۵۶۱ توپولوژی جبری ۱ -
دروس اختیاری
ردیف نام درس تعداد واحد
1 سمینار 2
2 پروژه 6
3 جمع 32

دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

 دروس الزامی 
ردیف شماره درس نام درس تعداد واحد
1 ۲۲۴۱۲ آنالیز حقیقی 4
2 ۲۲۶۶۳ آنالیز عددی پیشرفته 4
3 ۲۲۶۶۵ تحقیق در عملیات پیشرفته ۱*        یا 4
4 ۲۲۶۴۳ با۲۲۳۷۸ فرآیندهای تصادفی کاربردی بانظریه معادلات دیفرانسیل عادی -
دروس اختیاری
ردیف نام درس تعداد واحد
1 سمینار 2
2 پروژه 6
3 جمع 32
این درس معادل است با برنامه‌ریزی خطی عددی از رشته علوم کامپیوتر

دروس اختیاری

دروس اختیاری کارشناسی ارشد ریاضی محض می‌تواند از دروس کارشناسی ارشد و بالاتر ریاضی محض یا ریاضی کاربردی انتخاب شود. دروس اختیاری کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی می‌تواند علاوه بر دروس فوق‌الذکر از بین دروس دوره‌های کارشناسی ارشد رشته‌های مختلف علوم و مهندسی نیز با موافقت استادراهنما انتخاب شود.

پروژه

تعداد واحد کارشناسی ارشد ۶ واحد است ولی می‌تواند در صورت پیشنهاد استادراهنما و تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده ۲ واحد تقلیل یابد. در این صورت لازم است حداقل ۲ واحد درس اختیاری بیشتر انتخاب شود.

جدول ۴ – دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد ریاضی محض

ردیف شماره درس نام درس پیش نیاز
1 ۲۲۲۲۷ نظریه اعداد پیشرفته ۲۲۲۱۸
2 ۲۲۲۴۱ نظریه حلقه‌ها ۲۲۲۱۹
3 ۲۲۲۴۴ جبر غیرجابجایی ۲۲۲۱۹
4 ۲۲۲۴۵ جبر جابجایی ۲۲۲۱۹
5 ۲۲۲۴۶ جبر همولوژی ۱ ۲۲۲۱۹
6 ۲۲۲۵۴ جبر خطی پیشرفته ۲۲۲۵۵
7 ۲۲۲۴۸ حلقه‌های غیرجابجایی ۲۲۲۴۴
8 ۲۲۲۵۱ جبر لی ۱ ۲۲۲۱۹
9 ۲۲۲۸۲ گروه‌های متناهی ۲۲۲۱۹
10 ۲۲۲۸۴ نظریه گروه‌ها ۲۲۲۱۹
11 ۲۲۳۴۵ آنالیز مختلط ۲۲۳۳۵
12 ۲۲۳۵۱ توابع چندمتغیره مختلط ۲۲۳۴۵
13 ۲۲۳۸۵ نظریه معادلات دیفرانسیل عادی ۲۲۴۱۲
14 ۲۲۳۸۸ معادلات انتگرال ۲۲۴۱۲
15 ۲۲۳۹۷ نظریه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی ۱ ۲۲۴۱۲
16 ۲۲۴۷۱ آنالیز تابعی ۱ ۲۲۴۱۲
17 ۲۲۴۷۳ نظریه عملگرها ۱ ۲۲۴۷۱
18 ۲۲۴۹۷ حساب تغییرات ۲۲۴۱۲
19 ۲۲۴۹۸ نظریه کنترل ۲۲۴۱۲
20 ۲۲۵۳۶ هندسه جبری ۱ ۲۲۲۴۵
21 ۲۲۵۷۱ توپولوژی دیفرانسیل ۱ ۲۲۳۳۳
22 ۲۲۵83 هندسه منیفلد ۲ ۲۲۵۸۲
23 ۲۲۵۸۵ هندسیه هذلولوی ۲۲۵۸۲
24 ۲۲۶۲۱ نظریه احتمال ۱ ۲۲۴۱۲
25 ۲۲۶۳۷ نظریه احتمال ۱ ۲۲۴۱۲
26 ۲۲۶۳۷ نظریه فرآیندهای تصادفی ۱ ۲۲۴۱۲
27 ۲۲۶۳۲ آنالیز تصادفی ۲۲۴۱۲
28 ۲۲۱۵۱ نظریه گراف ۱ ۲۲۲۱۸
29 ۲۲۱۵4 آنالیز ترکیبی ۱ ۲۲۲۱۸
30 ۲۲۲۳۴ نظریه جبری گراف‌ها ۲۲۲۱۸
31 ۲۲۱۲۴ منطق پیشرفته ۲۲۳۲۶
32 ۲۲۱۳۴ نظریه مجموعه‌ها ۲۲۳۲۶
33 ۲۲۱۳۷ نظریه مدل‌ها ۱ ۲۲۱۲۴
34 ۲۲۱۳۹ نظریه مدل‌ها ۲ ۲۲۱۳۹
35 ۲۲۱۳۸ نظریه بازگشتی ۲۲۱۲۴
36 ۲۲۲۷۱ نظریه کاتگوری ۲۲۲۱۹

جدول ۵ – دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

ردیف شماره درس نام درس پیش نیاز
1 ۲۲۴۹۵ کنترل بهینه ۲۲۴۱۲
2 ۲۲۶۵۶ روش‌های عددی در جبر خطی یا محاسبات ماتریسی ۲۲۲۵۹
3 ۲۲۶۵۸ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی عددی ۲۲۶۶۳
4 ۲۲۶۶۴ بهینه‌سازی غیرخطی یا بهینه‌سازی غیرخطی عددی ۲۲۶۶۵
5 ۲۲۶۶۹ برنامه‌ریزی با اعداد صحیح ۲۲۶۶۵

جدول ۶ – سمینارهای دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

ردیف شماره درس نام درس
1 ۲۲۰۶۰ سمینار نظریه بازی‌ها
2 ۲۲۱۱۰ سمینار نظریه بازگشتی
3 ۲۲۱۲۰ سمینار نظریه مدل‌ها
4 ۲۲۱30 سمینار منطق ریاضی
5 ۲۲۱4۰ سمینار شبکه‌های عصبی
6 ۲۲۱50 سمینار نظریه گراف
7 ۲۲۱60 سمینار ریاضیات ترکیبی
8 ۲۲۱80 سمینار نظریه K
9 ۲۲۱90 سمینار جبر جابجایی
10 ۲۲۲۱۰ سمینار جبر
11 ۲۲۲۲۰ سمینار نظریه اعداد
12 ۲۲۲40 سمینار نظریه حلقه‌ها
13 ۲۲۲50 سمینار جبر لی
14 ۲۲۲50 سمینار نظریه نیم‌گروه‌ها
15 ۲۲۳۳۰ سمینار نظریه هندسی گروه‌ها
16 ۲۲۳40 سمینار آنالیز مختلط
17 ۲۲۳۷۰ سمینار معادلات انتگرال
18 ۲۲۳80 سمینار معادلات دیفرانسیل
19 ۲۲۴۱۰ سمینار آنالیز
20 ۲۲۴50 سمینار سیستم‌های دینامیکی
21 ۲۲۴60 سمینار آشوب ریاضی
22 ۲۲۴80 سمینار آنالیز تابعی
23 ۲۲۵۱۰ سمینار هندسه ـ توپولوژی
24 ۲۲۵60 سمینار توپولوژی جبری
25 ۲۲۵70 سمینار توپولوژی دیفرانسیل
26 ۲۲۵80 سمینار آنالیز هندسی
27 ۲۲۶۱۰ سمینار آنالیز تصادفی
28 ۲۲۶20 سمینار نظریه احتمال
29 ۲۲۶30 سمینار آمار و احتمال
30 ۲۲۶50 سمینار نظریه معادلات تصادفی
31 ۲۲۶60 سمینار بهینه‌سازی
32 ۲۲۶90 سمینار طراحی هندسی
33 ۲۲۷۲۰ سمینار نظریه مجموعه‌ها
34 ۲۲۷3۰ سمینار معادلات با مشتقات جزئی
35 ۲۲۷40 سمینار کنترل بهینه
36 ۲۲۷80 سمینار نظریه مدل و علوم کامپیوتر
37 ۲۲۷00 سمینار آنالیز عددی
38 ۲۲۷۰۱ سمینار محاسبات علمی
39 ۲۲۸۹۶ سمینار پیچیدگی محاسبه
40 ۲۲۱۸۵ سمینار نظریه گراف و الگوریتم‌های آن

جدول ۷ – سایر دروس مصوب دوره‌های کارشناسی ارشد ریاض محض

نام درس نام درس
مقدمه‌ای بر سطوح ریمان

توپولوژی دیفرانسیل ۲

نظریه تحلیلی اعداد

توپولوژی جبری ۲

نظریه جبری اعداد

گروه و جبر لی ۱

گروه‌های نامتناهی

گروه و جبر لی ۲

جبر لی ۲

هندسی جبری ۱

تذکر: کلیه دروس جدول‌های ۴، ۵ و ۷ چهار واحدی است و کلیه سمینارهای جدول ۶،‌ یک واحدی است.