علوم کامپیوتر دوره کارشناسی ارشد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف از دو زمینه محاسبات علمی و نظریه محاسبه تشکیل شده است که مشخصات واحدهای درسی آن‌ها در ادامه می‌آید.
تعداد واحدهای درسی برای به پایان رسانیدن این دوره ۳۲ واحد به شرح زیر است:
۱ـ دروس الزامی مشترک ۱۲ واحد (جدول ۱)
۲ـ درس الزامی با انتخاب یکی از دو زمینه تخصصی ۴ واحد (جدول‌های ۲ و ۳)
۳ـ دروس اختیاری ۸ واحد
۴ـ سمینار ۲ واحد (جدول ۶)
۵ـ پایان‌نامه ۶ واحد (جدول ۱)

توضیحات
۱) دروس الزامی مشترک دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، ۱۲ واحد مشتمل بر درس‌های نظریه علوم کامپیوتر (۴ واحد)، منطق برای علوم کامپیوتر (۴ واحد) و محاسبات ماتریسی (۴ واحد) است. هر دانشجو موظف است علاوه بر این درس، حداقل ۴ واحد درسی دیگر را منحصرا در یکی از زمینه‌های محاسبات علمی (جدول ۲) و نظریه محاسبه (جدول ۳) اختیار کند.
۲) تعداد ۲ واحد سمینار به صورت دو سمینار یک واحدی از میان دروس ارائه‌شده در جدول ۶ و طبق نظر استاد راهنما الزامی است.
۳) ۸ واحد اختیاری باقیمانده می‌تواند از میان دروس در دو زمینه یادشده و یا دروس کارشناسی ارشد سایر گروه‌های علوم یا مهندسی با نظر استاد راهنما انتخاب شوند.
۴) دروس جبرانی برای هر دانشجو در آغاز اولین نیمسال تحصیلی توسط کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تعیین می‌شوند.
۵)‌برای فراغت از تحصیل، دانشجو موظف به رعایت همه آیین‌نامه‌های مربوط به دوره کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی و دانشگاه صنعتی شریف است.

نقش و توانایی
دانشجویان پس از طی دوره کارشناسی ارشد تخصص‌های لازم در زمینه‌های یاد شده در علوم کامپیوتر را کسب می‌کنند. به علاوه، امکان دستیابی به مهارت بیشتر در زمینه یادشده و یا فراگیری آگاهی‌های لازم در زمینه‌های دیگر نیز برای آنان میسر است. نهایتاً با انجام یک پایان‌نامه شرایط برای دریافت تجربیات تحقیقاتی در زمینه‌های نظری و یا کاربردی فراهم می‌شود. بدین ترتیب، فارغ‌التحصیلان توانایی تدریس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و یا اشتغال در امور تحقیقاتی، برنامه‌ریزی و خدماتی در مؤسسات آموزش عالی یا سازمان‌ها و مراکز علمی، صنعتی، اجتماعی و اداری را به دست می‌آورند.

جدول ۱ – دروس تخصصی الزامی

ردیف کد  درس نام درس پیشنیاز یا زمان ارائه درس تعداد واحد
1 ۲۲۹۰۹ نظریه علوم کامپیوتر اجازه مدرس 4
2 ۲۲۶۵۴ محاسبات ماتریسی اجازه مدرس 4
3 ۲۲۹۰۲ منطق برای علوم کامپیوتر اجازه مدرس 4
4 - سمینار (۲ سمینار ۱ واحدی) اجازه مدرس 2
5 - پایان‌نامه کارشناسی ارشد
زمینه‌ها هر یک شامل یک درس
تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مجری 6
6 - محاسبات علمی (جدول ۲)   یا اجازه مدرس 4
7 - نظریه محاسبه (جدول ۳) اجازه مدرس 4

جدول ۲ – دروس تخصصی زمینه محاسبات علمی

ردیف کد  درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا زمان ارائه درس
1 ۲۲۶۵۴ محاسبات ماتریسی 4 اجازه مدرس
2 ۲۲۸۱۸ نرم‌افزار پیشرفته ریاضی 4 اجازه مدرس
3 ۲۲۹۹۹* برنامه‌ریزی خطی عددی   یا 4 اجازه مدرس
4 ۲۲۶۶۵ تحقیق در عملیات پیشرفته ۱ 4 اجازه مدرس
5 ۲۲۹۹۹* بهینه‌سازی غیرخطی عددی   یا 4 اجازه مدرس
6 ۲۲۹۹۹* بهینه‌سازی غیرخطی 4 اجازه مدرس
7 ۲۲۹۹۹* معادلات انتگرال و دیفرانسیل عددی 4 اجازه مدرس
8 ۲۲۷۲۹ معادلات دیفرانسیل پاره‌ای عددی - اجازه مدرس
9 ۲۲۹۹۹* تکنولوژی ماتریس‌های تنک 4 اجازه مدرس
10 ۲۲۸۳۹ گرافیک کامپیوتری 4 اجازه مدرس
11 ۲۲۶۶۶ مدل‌سازی و طراحی هندسی 4 اجازه مدرس
12 ۲۲۹۹۹* مباحثی در محاسبات علمی 4 اجازه مدرس
 * کد این دروس در سیستم آموزش تعریف نشده است.
جمع واحدهای انتخابی دانشجو در این زمینه تخصصی ۴ است. دانشجو در زمینه محاسبات علمی موظف است غیر از درس الزامی محاسبات ماتریسی در دوره کارشناسی ارشد، یک درس دیگر را از میان دروس یاد شده در این جدول بگذراند.

جدول ۳ – دروس تخصصی زمینه نظریه محاسبه

ردیف کد  درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا زمان ارائه درس
1 ۲۲۸۹۳ نظریه محاسبات پیشرفته 4 اجازه مدرس
2 ۲۲۸۹۲ پیچیدگی محاسبه 4 اجازه مدرس
3 - محاسبه‌پذیری 4 اجازه مدرس
4 - الگوریتم‌های موازی 4 اجازه مدرس
5 - جنبه‌های محاسباتی VLSI 4 اجازه مدرس
6 - منطق محاسباتی 4 اجازه مدرس
7 - مباحثی در نظریه محاسبه 4 اجازه مدرس
جمع واحدهای انتخابی دانشجو در این زمینه تخصصی ۴ است. دانشجو در زمینه نظریه محاسبه موظف است غیر از دو درس الزامی نظریه محاسبات پیشرفته و یا پیچیدگی محاسبه در دوره کارشناسی ارشد، یک درس دیگر را از میان دروس یاد شده در این جدول بگذراند.

جدول ۶ – سمینارهای دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

ردیف شماره درس نام درس
1 ۲۲۰۶۰ سمینار نظریه بازی‌ها
2 ۲۲۱۱۰ سمینار نظریه بازگشتی
3 ۲۲۱20 سمینار نظریه مدل‌ها
4 ۲۲۱30 سمینار منطق ریاضی
5 ۲۲۱40 سمینار شبکه‌های عصبی
6 ۲۲۱50 سمینار نظریه گراف
7 ۲۲۱60 سمینار ریاضیات ترکیبی
8 ۲۲۱۱۰ سمینار نظریه K
9 ۲۲۱90 سمینار جبر جابجایی
10 ۲۲۲۱۰ سمینار جبر
11 ۲۲۲20 سمینار نظریه اعداد
12 ۲۲۲40 سمینار نظریه حلقه‌ها
13 ۲۲۲50 سمینار جبر لی
14 ۲۲۲60 سمینار نظریه نیم‌گروه‌ها
15 ۲۲۳۳۰ سمینار نظریه هندسی گروه‌ها
16 ۲۲۳40 سمینار آنالیز مختلط
17 ۲۲۳70 سمینار معادلات انتگرال
18 ۲۲۳80 سمینار معادلات دیفرانسیل
19 ۲۲۴۱۰ سمینار آنالیز
20 ۲۲۴50 سمینار سیستم‌های دینامیکی
21 ۲۲۴60 سمینار آشوب ریاضی
22 ۲۲۴80 سمینار آنالیز تابعی
23 ۲۲۵۱۰ سمینار هندسه ـ توپولوژی
24 ۲۲۵60 سمینار توپولوژی جبری
25 ۲۲۵70 سمینار توپولوژی دیفرانسیل
26 ۲۲۵80 سمینار آنالیز هندسی
27 ۲۲۶۱۰ سمینار آنالیز تصادفی
28 ۲۲۶20 سمینار نظریه احتمال
29 ۲۲۶30 سمینار آمار و احتمال
30 ۲۲۶50 سمینار نظریه معادلات تصادفی
31 ۲۲۶60 سمینار بهینه‌سازی
32 ۲۲۶90 سمینار طراحی هندسی
33 ۲۲۷۲۰ سمینار نظریه مجموعه‌ها
34 ۲۲۷30 سمینار معادلات با مشتقات جزئی
35 ۲۲۷40 سمینار کنترل بهینه
36 ۲۲۷80 سمینار نظریه مدل و علوم کامپیوتر
37 ۲۲۷۰۰ سمینار آنالیز عددی
38 ۲۲۷۰1 سمینار محاسبات علمی
39 ۲۲۸۹۶ سمینار پیچیدگی محاسبه
40 ۲۲۱۸۵ سمینار نظریه گراف و الگوریتم‌های آن