فرم‌های دوره کارشناسی‌ارشد

کاربرگ تعیین استاد راهنما
درخواست مجوز دفاع از پایان‌نامه ارشد
فرم مشاوره با استاد راهنما برای انتخاب واحد
سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (برای دسترسی به مصوبات و آیین‌نامه‌ها و سایر فرمها)

فرآیند های کارشناسی ارشد

فرآیند تحصیل در دوره کارشناسی ارشد
فرآیند تعیین استاد راهنما
فرآیند دریافت مجوز دفاع از پایان نامه
فرآیند فارغ‌التحصیلی دوره ارشد