تماس با ما
 آدرس: تهران، خيابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان شهید ستاری، طبقه هشتم، معاونت پژوهش و فناوری.
کد پستی: 89694-14588
تلفن: 66168050
نمابر : 66016516