انجمن های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف
شناسا
انجمن علمی دانشجویی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
_
_
بازار سرمایه
انجمن علمی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
_
_

اقتصاد
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
_
_
انرژی
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده مهندسی انرژی
66166117

برق (رسانا)
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده ی مهندسی برق، طبقه همکف
_
رياضی
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده علوم ریاضی
 66165633

شیمی
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
Kavosh.sharif@gmail.com
دانشکده شیمی
_
شیمی و نفت
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، طبقه سوم
66165447

صنایع
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده صنایع
66165736
علم و مواد
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده مهندسی و علم مواد
66165254

عمران
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده ی مهندسی عمران، طبقه اول
66164257
فیزیک
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده فیزیک، اتاق 119
_

کامپیوتر
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده مهندسی کامپیوتر
66164602
مدیریت
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده مدیریت
_

مکانیک
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
همکف دانشکده مهندسی مکانیک
:66164602
هوافضا
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
دانشکده مهندسی هوافضا، طبقه همکف
66164602

ژرفا
انجمن علمی دانشکده
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
اتاق انجمن های علمی دانشکده ی فیزیک
_
سلول های بنیادی
انجمن علمی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
_
_

فلسفه شریف
انجمن علمی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
مرکز فلسفه علم شریف
66164149
کارآفرینی و توسعه کسب‌ و کار
انجمن علمی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
_
_

محیط زیست
انجمن علمی
این یک الگوی سفارشی است که خلاصه مقالات موجود در نمایش منابع را ارائه می دهد.
_
ساختمان شهید رضایی، اتاق 1