مطالعات پژوهشی و فناورانه به‌منظور توسعه فناوری‌ها برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت در ميدان کوپال

16 Aug 2020
14988

میدان کوپال در 60 کیلومتری شمال شرقی میدان اهواز واقع شده و دارای دو مخزن آسماری و بنگستان است. این میدان بزرگ نفتی با نفت درجای اولیه حدود 10 میلیارد بشکه تخلخل و تراوایی پایین داشته و همچنین ضریب بازیافت پائینی دارد.

با توجه به وجود میزان قابل ملاحظه نفت در این  میدان، افزایش ضریب بازیافت می تواند میزان حجم نفت قابل استحصال تا میزان قابل توجهی افزایش دهد که دستیابی به این هدف نیازمند بکارگیری روش های مختلف ازدیاد برداشت است.

با توجه به مطالعات صورت گرفته در فاز اول این طرح که اتمام یافته است، چالش های میدان شناسایی شده و بر این اساس روش های بهینه ازدیادبرداشت و بهبود تولید از این میدان نیز استخراج شده است. فازهای بعدی این طرح با هدف مطالعه دقیق تر روش های ازدیادبرداشت و بهبود تولید شناسایی شده تعریف و  برنامه ریزی شده است که در حال حاضر در حال اجرا است.

دستاوردهای مهم حاصل از اجرای فاز اول:

1-     تأسیس و راه اندازی پژوهشکده بالادستی نفت شریف

2-     ایجاد و توسعه  شش گروه پژوهشی در پژوهشکده با عناوین:

•       ازدیاد برداشت

•       انگیزش چاه (اسیدزنی)

•       مدلسازی و شبیه سازی مخازن                                                             

•       زمین شناسی و حفاری

•       آسفالتین

•       گره فناورانه سنگ های دیجیتال

•       مدلسازی دینامیک مولکولی اثر تزریق آب کم شور به مخازن نفتی

3-     استفاده از تخصص و توانمندی های اساتید دانشگاه و دانشجویان در اجرای طرح

4-     راه اندازی استارت آپ «خدمات فناورانه سنگ های دیجیتال " و سه شرکت دانش بنیان

5-    ایجاد شبکه همکاری  متشکل از شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی