اساتید پیشکسوت


اساتید و مربیان بازنشسته دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

Responsive Image

دکتر فریدون معطر

استاد بازنشسته

شیمی معدنی
Responsive Image

دکتر رضا مستقیم

استاد بازنشسته

شیمی آلی
Responsive Image

زند‌ه‌یاد دکتر گریگور ترپوگوسیان

استاد بازنشسته

شیمی آلی
Responsive Image

دکتر ابوالقاسم نجفی

استاد بازنشسته

شیمی تجزیه
Responsive Image

زنده‌یاد دکتر محمدرضا ارشدی

استاد بازنشسته

شیمی فیزیک
Responsive Image

دکتر داور بقاعی

استاد بازنشسته

شیمی معدنی
Responsive Image

زنده‌یاد دکتر محمدرضا سعیدی

استاد بازنشسته

شیمی آلی
Responsive Image

دکتر فریدون گبل

استاد بازنشسته

شیمی فیزیک
Responsive Image

دکتر محمد محمودی هاشمی

استاد بازنشسته

شیمی آلی
Responsive Image

دکتر محمدرضا غلامی

استاد بازنشسته

شیمی فیزیک
Responsive Image

دکتر محسن تفضلی

استاد بازنشسته

شیمی فیزیک
Responsive Image

دکتر مهدی جلالی هروی

استاد بازنشسته

شیمی تجزیه
Responsive Image

دکتر غلامعباس پارسافر

استاد بازنشسته

شیمی فیزیک
Responsive Image

ویدا توسلی

مربی بازنشسته

شیمی تجزیه
Responsive Image

مهیده سیدخلیلی

مربی بازنشسته

شیمی آلی
Responsive Image

سید رضا موسوی

مربی بازنشسته

شیمی تجزیه

افراد
اساتید پیشکسوت