ثبت نام برای بازدید از شرکت پرمان از طریق این فرم قابل انجام می‌باشد. ظرفیت محدود و اولویت با دانشجویان دانشکده برق می‌باشد.