معاونت طرح و توسعه
ايجاد شرایط محیطی و فیزیکی لازم جهت نيل به اهداف دانشگاه یکی از اهداف اصلی معاونت طرح و توسعه ميباشد. تجمیع بناهاي کلیه مراکز آموزشی، پژوهشي، اداري، ورزشي و رفاهي دانشگاه در پرديس طرح جامع با احداث بناهای لازم و مفید در برنامه کاری این معاونت میباشد. نوسازی واحدهای دانشگاه، انجام امور نظارتی بر پروژه های عمرانی در حال اجرا، بررسی پیشنهادات مشاوران طراح، انتخاب شركتهاي مهندسين مشاور و پیمانکاران جهت طرح و اجرای پروژه های دانشگاه، بررسی محل اجرای پروژه های ساختمانی با رعايت طرح جامع مصوب، نظارت بر اجرای نقشه های تاسیساتی ساختمان، کنترل کمی و کیفی پیشرفت کار پیمانکاران و تایید صورت وضعیت های مربوطه از ديگر وظايف اين معاونت ميباشد.