ورزش و سلامتی
ویدئوهای آموزشی تمرینات ورزشی با هدف پیشگیری از ناهنجاری های ساختار اسکلیت در محل کار

ردیف
عنوان
تهیه کننده
1
مهرداد بابائی
2
مهرداد بابائی
3
مهرداد بابائی
4
مهرداد بابائی
5
مهرداد بابائی و سپیده سمواتی شریف
6
مهرداد بابائی و سپیده سمواتی شریف
7
مهرداد بابائی و سپیده سمواتی شریف
8
مهرداد بابائی و سپیده سمواتی شریف