گروه كامپيوتر

فعاليت هاي اصلي گروه كامپيوتر عمدتاً در قالب پژوهش در زمينه فناوري هاي نوين ارتباطات و مخابرات رمز قرار مي گيرد كه به صورت دروس تخصصي و پروژه هاي دانشجوئي در دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشكده هاي مهندسي برق و مهندسي كامپيوتر دانشگاه ارائه مي شوند. گروه كامپيوتر به طور خاص فرصت هاي علمي و پژوهشي كم نظيري براي دانشجويان علاقمند و مستعد در زمينه هاي رمزنگاري، امنيت شبكه ها، پياده سازي نرم افزاري و سخت افزاري سيستم هاي امن و سياستگذاري امنيت شبكه ها و سيستم ها فراهم مي نمايد. اين گروه تاكنون نقش فعال و موثري در توليد و گسترش فناوري ها، مباحث نظري، الگوريتم ها و طراحي سيستم ها، در رمزنگاري و امنيت ارتباطات و اطلاعات، به ويژه در داخل كشور داشته است. زمينه هاي اصلي فعاليت گروه عبارت اند از:  
●  طراحي و تحليل الگوريتم‌هاي رمز نگاري و پروتكل ها
●  حملات جانبي و روش هاي مقابله
●   زيرساختار كليد عمومي
●   امنيت شبكه و تدوين آئين نامه و سياستنامه هاي اجرايي براي شبكه هاي امن
●   طراحي و ساخت رمزکننده هاي صحبت