تغییر رشته
شرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

دانشجویانی که در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف وارد دانشگاه می‌شوند، ممکن است پس از مدتی تحصیل در رشته خود تصمیم به تغییر رشته داشته باشند. تغییر رشته فرآیندی است که قوانین و مقررات خاص و نیز روند خاصی توسط اداره آموزش دانشگاه توسط آن تعیین شده است. در فرآیند تغییر رشته سه مرکز درگیر خواهند بود : دانشکده مبدأ، مقصد و اداره آموزش دانشگاه. طبعا هر کدام از سه مرکز قوانین و مقررات خاص خود را داراست. به دلیل اینکه روند تغییر رشته طبق یک فلوچارت منظم در سایت آموزش دانشگاه آمده و در ادامه نیز خواهد آمد از پرداخت به جزئیات این فرآیند در این مختصر خودداری میکنیم. البته شایان ذکر است که کمیته آموزشی دانشکده مهندسی صنایع خود دارای یک سری شرایط اختصاصی‌است که در زیر می‌آید:
1- تقاضای دانشجو بایستی قبل از ترم پنجم تحصیلی دانشجو به دانشکده مهندسی صنایع ارسال گردد.
2- میانگین نمرات ریاضی عمومی و فیزیک دانشجو حداقل 16 باشد.

مهلت درخواست تغییر رشته: همانطور که ذکر شد درخواست تغییر رشته به مهندسی صنایع بایستی قبل از ترم پنجم دانشجو به دانشکده مهندسی ارسال گردد.