یادبود


مهندس ژوبین غیور (1400 - 1332)

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع (1400 - 1354)

شادروان آقای مهندس ژوبین غیور، مربی برجسته دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف بودند. زمینه فعالیت‌های آموزشی ایشان، اقتصاد مهندسی و مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) بود. ایشان سالیان متمادی معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع بودند و مرجع آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی در سطح دانشگاه بودند و در برنامه‌ریزی و نمودارهای دروس کارشناسی نقش بسزایی داشتند و خدمات ارزنده‌ای انجام دادند. ایجاد و تکمیل آزمایشگاه ارگونومی دانشکده مهندسی صنایع از فعالیت‌های به یاد ماندنی ایشان است. 

یادشان گرامی باد. 

دکتر محمدرضا صفائیه (1393 - 1318)

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع (1393 - 1348)

شادروان آقای دکتر محمدرضا صفاییه، استاد تمام دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، متخصص در زمینه روش‌های تولید و ارزیابی و امکان‌سنجی پروژه‌های صنعتی، از بنیان‌گذاران دانشکده مهندسی صنایع بودند. ایشان اولین رئیس انتخابی دانشکده و بعدها معاون مالی و اداری دانشگاه شدند. فعالیت‌های ایشان در طراحی، ایجاد و توسعه ساختمان دانشکده تاثیر زیادی در پیشرفت برنامه‌های علمی و پژوهشی دانشکده داشته است. آقای دکتر صفاییه خدمات شایسته‌ای در پرورش دانشجویان و انجام پروژه‌های صنعتی داشتند. ایشان دارای روحیه نشاط و همکاری بودند و روابط عمومی خوبی در سطح دانشگاه داشتند.

یادشان گرامی باد.