فارغ التحصیلی
شرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند
اقدام برای انجام امور فراغت از تحصیل امری ضروری برای دانشجویان به حساب می‌آید. مراحل این امر طبق فلوچارتی که در ادامه می‌آید، قابل بررسی است. نکته قابل ذکر در مورد دانشجویانی است که در مقطع تحصیلات تکمیل پذیرفته شده و قصد ادامه تحصیل دارند. بنابراین جهت ثبت نام در مقطع تحصیلات تکمیلی نیاز به فرمی به نام احتمال فراغت از تحصیل خواهند داشت که پس از تأیید معاون آموزشی دانشکده تحویل اداره دانش آموختگان خواهد شد. این دانشجویان حتما بایستی در زمان مقرر طبق قوانین دانشگاه اقدام به تکمیل امور فارغ التحصیلی خود نمایند و در غیر این صورت ممکن است با مشکلات بالقوه فراوانی در آینده مواجه شوند.

مهلت انجام مراحل فراغت از تحصیل:
کلیه دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی موظف‌اند حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از اتمام تحصیل مراحل فراغت تحصیل را انجام دهند. در غیر اینصورت انجام امور فراغت از تحصیل آن‌ها با اخذ هزینه انجام خواهد شد.