مجوز خروج از کشور
شرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

در خواست خروج از کشور برای مشمولین خدمت مقدس نظام وظیفه بر دو نوع است :
الف) با تضمین نقدی
ب) با تضمین بازگشت توسط دانشگاه ( دانشگاه تنها مواردی را تضمین می کند که دانشجو برای مقاصد علمی قصد خروج داشته باشند، مانند : شرکت در فرصت های مطالعاتی، شرکت در کنفرانس های علمی و ... )
مهلت مقرر و زمان اقدام :
نکته : مهلت ماندن دانشجو در خارج از کشور برای دانشجویان ارشد و دکتری به ترتیب 6 و 12 ماه است.