مراحل تعریف پایان‌نامه و دفاع 

 

مراحل تعریف پایان نامه


مخصوص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان می بایست ابتدا فرم تعریف پیشنهاد پژوهشی را به همراه چارت و منشور اخلاقی را تایپ و تکمیل و سپس به استاد راهنمای پروژه خود ایمیل نمایند، بعد از تایید ایشان ایمیل تایید به همراه فرم پیشنهاد پروژه را به خانم اصغری جهت تخصیص به استاد راهنمای پژوهشی ایمیل نمایند. بعد از تایید پیشنهاد پروژه دانشجو وارد سایت آموزش (edu.sharif.edu) شده و از منوی تحصیلات تکمیلی گزینه تعریف موضوع پایان نامه را انتخاب ، تکمیل و روی گزینه ثبت و ارسال کلیک نمایند و پیغام ارسال به استاد راهنمای پژوهشی را دریافت کنند، و جهت تایید به استاد راهنما اطلاع دهند.

دانشجویان دکتری نیز بعد از دفاع از پیشنهاد پژوهشی، مطابق مراحل بالا اقدام نمایند.

 

مراحل فارغ التحصیلی

 
  • برای انجام کارهای فارغ التحصیلی بعد از وارد شدن نمره در کارنامه دانشجو باید در سیستم آموزش، فرم احراز شرایط فارغ التحصیلی را درخواست نماید برای اینکار به فرم‌های زیر نیاز می باشد:
    فرم تصویب نامه و فرم اظهارنامه که به تایید اساتید رسیده باشد و امضا الکترونیکی داشته باشد. ثبت در سامانه ایران داک و دریافت کد تأیید.

  • بعد از تکمیل فرم احراز به استاد راهنما ارسال می شود و به ترتیب به مسئول تطبیق دانشکده و کاربر تحصیلات تکمیلی و در نهایت رئیس دانشکده تایید نموده به مراحل بعدی ارسال می شود.

  • برای تایید کتابخانه مرکزی نیز باید تماس گرفته شود و چگونگی مراحل را از مسئول مربوطه جویا شد.
 

مراحل پیش دفاع از رساله دکتری


دانشجویان دکتری برای پیش دفاع ابتدا باید موافقت استاد راهنما را جهت آمادگی دریافت کنند و سپس کپی مقالات به همراه یک نسخه از پایان نامه و فرم درخواست مجوز پیش دفاع از رساله دکتری را با امضاء استاد راهنما تهیه نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند .
بعد از بررسی مدارک و موافقت کمیته تحصیلات تکمیلی جهت پیش دفاع دانشجو بایستی فرم داخلی در خواست جلسه پیش دفاع از رساله دکتری را تکمیل نموده به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهد. و در آخر فرم گزارش دفاع از رساله دکتری را روز پیش دفاع به استاد راهنما تحویل دهد.

 

مراحل دفاع پایان نامه دکتری


دانشجویان دکتری برای دفاع ابتدا باید موافقت استاد راهنما را جهت آمادگی دریافت کنند و سپس کپی مقالات به همراه یک نسخه از پایان نامه و فرم درخواست مجوز پیش دفاع/دفاع از رساله دکتری را با امضاء استاد راهنما تهیه نموده و به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه نمایند . بعد از بررسی مدارک و موافقت کمیته تحصیلات تکمیلی، استاد راهنمای دانشجو جهت دفاع نهایی درخواست مجوز دفاع از رساله را در سایت آموزش وارد و به مسئول تحصیلات تکمیلی ارسال نماید. همچنین برای روز دفاع فرم های (فرم تصویب نامه) را تکمیل و در جلسه دفاع همرا داشته باشند.
 

مراحل دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 
  • هماهنگی با استاد راهنما و ممتحن داخل و خارج برای تعیین تاریخ و ساعت دفاع

  • تکمیل فرم داخلی احراز شرایط دفاع 

  • استاد راهنمای دانشجو جهت دفاع نهایی درخواست مجوز دفاع از پایان نامه را در سایت آموزش وارد و به مسئول تحصیلات تکمیلی ارسال نماید

  • تکمیل فرم های (تصویب نامه) برای روز دفاع