پروژه کارشناسی
شرح مختصر فرآیند و مراکز درگیر در فرآیند

 

دانشجو در صورت احراز شرایط مندرج بایستی با توافق با استاد انتخابی خودش به پروپوزالی مورد تایید استاد پروژه برسد، آن را به همراه فرم مخصوص اخذ پروژه در 3 نسخه به آموزش دانشکده ، استاد پروژه تحویل دهد
مهلت مقرر و زمان اقدام : دانشجو بایستی در مهلت دو/2 هفته مانده به شروع ثبت نام آموزشی و اخذ واحد تمامی مراحل ارایه ی پروپوزال و همچنین تاییدیه استاد پروژه را اخذ کند.