خدمات آزمايشگاه مكانيک خاک و سنگ

آزمايشگاه خاک و سنگ به شرح ذيل ارائه خدمات می نمايد :

​​​​​​​خدمات آزمايشگاهی خاک و سنگ

رديف

نام آزمايش

شماره استاندارد

كد آزمايش

1

دانه بندي

ASTM C136-ASTM D422-AASHTO T27

TS-01001

2

تعيين حد رواني

ASTM D4318- AASHTO T89

TS-01002

3

تعيين حد خميري

ASTM D4318- AASHTO T90

TS-01003

4

تعيين حد انقباض

ASTM D427- AASHTO T92

TS-01004

5

هيدرومتري

ASTM D422- AASHTO T88

TS-01005

6

هيدرومتري دوگانه

ASTM D4221

TS-01006

7

تعيين درصد ارزش ماسه اي

ASTM D2419-AASHTO T176

TS-01008

8

تعيين درصد رطوبت خاك

ASTM D2216

TS-01009

9

تعيين طبقه بندي خاك

ASTM D2487-AASHTO M145

TS-01011

 

تراكم و CBR

 

 

رديف

نام آزمايش

شماره استاندارد

كد آزمايش

 

1

تراكم خاك

ASTM D698-AASHTO T99

TS-02001

 

2

تراكم اصلاح شده

ASTM D1557-AASHTO T180

TS-02002

 

3

تعيين نسبت باربري كاليفرنيا

ASTM D1883 -AASHTO T193

TS-02003

 

4

تراكم خاك- سيمان

ASTM D558

TS-02004

 

خدمات آزمايشگاهي مكانيك سنگ

رديف

نام آزمايش

شماره استاندارد

كد آزمايش

1

تشريح نظري شن و ماسه

ASTM C294

TS-03012

2

تعيين ضريب تطويل مصالح سنگي

BS 812 Part 110

TS-03015

3

تعيين ضريب تورق  مصالح سنگي

BS 812 Part 112

TS-03016

4

مقاومت در برابر سايش (لوس آنجلس)

ASTM C535 - ASTM C131

TS-03017

AASHTO T96 - ISIRI 448

5

تعيين درصد خردشدگي مصالح سنگي در مقابل فشار

BS 812

TS-03018

6

تعيين درصد خردشدگي مصالح سنگي در مقابل ضربه

BS 812

TS-03019

7

تعيين درصد شكستگي در يك يا دو جبهه

ASTM D5821

TS-03020

8

تعيين درصد كلوخه هاي رسي و ذرات سست

ASTM C142-AASHTO T112- ISIRI 4978

TS-03021

9

تعيين درصد سنگدانه هاي سبك

ASTM C123-AASHTO T113- ISIRI 4984

TS-03022

10

تعيين درصد ذرات عبوري الك 200

ASTM C117-AASHTO T11- ISIRI 446

TS-03024

11

تعيين درصد تخلخل در سنگ به روش غوطه وري

ISRM

TS-03025

12

دوام سنگ در برابر سرما و گرما

ASTM D5312

TS-03026

13

تعيين سلامت مصالح سنگي و سنگ دربرابر سولفات سديم ومنيزيم

ASTM C88-AASHTO T104- ISIRI 449

TS-03027

14

تعيين سلامت مصالح سنگي و سنگ در برابر ذوب و يخبندان

AASHTO T103

TS-03028

15

تعيين وزن واحد حجم سنگ به روش موم اندود

ASTM C914

TS-03029

16

تعيين وزن مخصوص ظاهري و حقيقي و درصدجذب آب مصالح ريزدانه

ASTM C128-AASHTO T84-ISIRI 4980

TS-03030

17

تعيين وزن مخصوص ظاهري وحقيقي و درصدجذب آب مصالح درشت دانه

ASTM C127-AASHTO T85-ISIRI 4982

TS-03031

18

تعيين دانسيته و وزن مخصوص حداكثر مصالح با استفاده از ميزلرزان

ASTM D4253

TS-03032

19

تعيين دانسيته و وزن مخصوص حداقل و محاسبه دانسيته نسبي

ASTM D4254

TS-03033

20

تعيين افت وزني مصالح درشت دانه در برابر يخبندان

CAN/CSA.A23.2-24A

TS-03036

21

تعيين درصد سنگدانه هاي پهن و دراز

ASTM D4791-ISIRI 11269

TS-03040

 

​​​​​​​ 


خدمات آزمايشگاهي آزمايش هاي مخرب و غير مخرب

رديف

نام آزمايش

شماره استاندارد

1

بازرسي چشمي vt

 

2

رنگ‌هاي نافذ pt

 

3

اولتراسونيك جوش ut

 

4

ذرات مغناطيسي

 

5

اولتراسونيك بتن

 

6

آرماتوريابي

BS 1881-204​​​​​​​