ساعات كار سالن های مطالعه در ايام فرجه و امتحانات

ساعات كار سالن های مطالعه در ايام فرجه و امتحانات


​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​سالن های مطالعه كتابخانه مركزی دانشگاه از 16 خرداد تا 2 تيرماه 1403، همه روزه تا ساعت 24 فعال خواهد بود.