عضویت

فرایند عضویت در کتابخانه بصورت الکترونیکی انجام میشود و نیاز به مراجعه حضوری نیست. 

کلیه اعضا و دانشجویان دانشگاه جهت عضویت کتابخانه به موارد ذیل توجه فرمایند:

1. مطالعه  مقررات وآیین نامه عضویت 

2. تکمیل فرم  عضویت  ، بارگذاری عکس و ارسال تقاضای عضویت 

3.دریافت ایمیل تایید عضویت و امکان استفاده از خدمات کتابخانه حداکثر تا 4 روز پس از ارسال فرم

 

یادآوری: کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف از قبول عضویت دانشجویان سایر دانشگاه ها معذور است .