معرفی کتابخانه مرکزی

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف یکی از غنی ترین کتابخانه های دانشگاهی کشور در زمینه علوم و مهندسی است که در سال 1344 همزمان با تاسيس دانشگاه, فعاليت خود را آغاز کرد و در حال حاضر کتابخانه مرکزي در ساختمان دکتر مجتهدي به مساحت 6000 متر مربع درضلع شمالی دانشگاه و در 6 طبقه قرارداد دارد. کتابخانه دارای بخش ها و واحدهای مختلف شامل مدیریت، امورمالی، سفارشات، سازماندهی منابع، نشریات، دیداری و شنیداری، پایان نامه ها، امانت ، اطلاع رسانی و تامین مدرک، مرجع، فناوری اطلاعات و مشاوره اطلاعات علمی است. کتابخانه های دانشکده ای طبق طرح ادغام به کتابخانه مرکزی پیوستند و در حال حاضر 3 کتابخانه زیرنظر کتابخانه مرکزی به ارائه خدمات کتابداری می پردازند و کتابخانه مرکزی وظیفه تهیه و سفارش، سازماندهی آنان را بر عهده دارد.