گروه تئوری گیم

معرفی گروه تئوری گیم

متن درباره گروه در اینجا.

اعضای گروه تئوری گیم

اعضای گروه

دکتر محمدمهدی نایبی
استاد

صفحه شخصی: http://ee.sharif.edu/~nayebi

ایمیل: nayebi [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۴۳

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۶، اتاق ۶۲۷ شرقی 

دکتر محمدحسن باستانی
دانشیار

صفحه شخصی:

ایمیل: bastanih [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۲۱

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۰۹ غربی