گروه مخابرات نوری

معرفی گروه مخابرات نوری

متن درباره گروه در اینجا.

اعضای گروه مخابرات نوری

مدیر گروه

دکتر جواد صالحی
استاد

صفحه شخصی: http://sharif.edu/~jasalehi

ایمیل: jasalehi [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۴۳۴۶

اتاق: دانشکده برق، طبقه اول، اتاق ۲۱۹ غربی 

اعضای گروه

دکتر فریدون بهنیا
دانشیار

صفحه شخصی:

ایمیل: behnia [AT] sharif [dot] edu

تلفن: ۶۶۱۶۵۹۶۷

اتاق: دانشکده برق، طبقه ۴، اتاق ۴۲۱ غربی