سمینارها و کارگاهها

Responsive Image
25 May 2024

گذار فازهای کوانتومی و نظم توپولوژیک : بستری برای رایانش کوانتومی

Responsive Image
12 May 2024

سمینار مشترک گروه ذرات، کیهان شناسی و مرکز پژوهشی فیزیک انرژی‌های بالا

Responsive Image
30 Apr 2023

کارگاه آموزشی مقاله نویسی