فیزیک انرژی بالا
هدف فیزیک انرژی بالا (همچنین به عنوان فیزیک ذرات شناخته می شود) تعیین اساسی ترین بلوک های سازنده ماده و درک تعاملات بین این ذرات است. ساختار نظری زیربنایی در فیزیک ذرات مدل استاندارد نامیده می شود و شامل 6 کوارک، 6 لپتون، 4 بوزون گیج و یک بوزون اسکالر (بوزون هیگز) است که از طریق سه برهمکنش (نیروی قوی، نیروی ضعیف و الکترومغناطیس) برهم کنش می کنند. . دانش بیشتری را می توان با تلاش برای درک آنچه در انرژی های بالاتر (مرتبط با فواصل کوچکتر) اتفاق می افتد، به دست آورد، جایی که ممکن است ذرات جدید تولید کنیم یا اختلافات را در مدل استاندارد شناسایی کنیم. ما همچنین می‌توانیم آرایه ذرات موجود را در عمق بیشتری در انرژی‌های پایین‌تر در جستجوی سرنخ‌هایی برای آنچه فراتر از مدل استاندارد قرار دارد، بررسی کنیم. این نتایج درک بهتری از نحوه کار کیهان ارائه می‌کند، به طور بالقوه به سؤالاتی مانند اینکه چرا جرم هیگز بسیار سبک است، ماده تاریک از چه چیزی تشکیل شده است، آیا همه نیروها در یک نیرو در انرژی بالا متحد می‌شوند، پاسخ می‌دهد، چه اتفاقی برای پادماده افتاده است. کیهان اولیه و غیره
صفحه گروه 

اعضاء هیئت علمی

مهدی ترابیان

استادیار

شماره اتاق : 611

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164568-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  mahdi@physics.sharif.ir

صفحه شخصی

نظریه ریسمان

فیزیک ذرات

کیهان شناسی اولیه

دانلود

ندا صدوقی

استاد

شماره اتاق : 519

صندوق پستی : 9161-11155

تلفن : 66164522-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : sadooghi@sharif.ir

صفحه شخصی

نظریه میدان کوانتومی در دمای متناهی

ماده کوارکی در شرایط حاد ی

مغناطوهیدرودینامیک نسبیتی

مغناطوهیدرودینامیک نسبیتی واسپین

نظریه جنبشی کوانتومی

دانلود

امین فرجی آستانه

استادیار

شماره اتاق : 616

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164504-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  faraji@sharif.ir

صفحه شخصی

نظریه میدان‌های کوانتومی

گرانش

نظریه ریسمان

دوگانی پیمانه/گرانش

دانلود

اعضای هیئت علمی بازنشسته

فرهاد اردلان

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 520

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164504-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  ardalan@sharif.edu

صفحه شخصی

نظریه ریسمان

نظریه میدان

دانلود

حسام الدین ارفعی

استاد (بازنشسته)

شماره اتاق : 518

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164505-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  arfaei@sharif.edu

صفحه شخصی

فیزیک ذرات

نظریه ریسمان و نظریه میدان کوانتومی

دانلود