هیئت رئیسه دانشکده فیزیک
Responsive Image
ندا صدوقی

ریاست دانشکده

Responsive Image
سامان مقیمی

معاون
دانشجویی

Responsive Image
لاله معمارزاده

معاون
پژوهشی و روابط بین الملل 

Responsive Image
مهدی کارگریان

معاون
تحصیلات تکمیلی 

Responsive Image
شانت باغرام

معاون 
آموزشی