بیوفیزیک

اعضاء هیئت علمی

محمد رضا اجتهادی

استاد

شماره اتاق : 514

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164525-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  ejtehadi@sharif.edu

صفحه شخصی

ماده چگال نرم

فیزیک سیستم های زیستی

فیزیک محاسباتی

سیستم های پیچیده

دانلود

سید نادر سید ریحانی

دانشیار

شماره اتاق : 430

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164514-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :   sreihani@sharif.ir

صفحه شخصی

 

قیچی نوری

اپتیک فیزیکی

فیزیک بیولوژیکی و ماده نرم

طیف‌سنجی نیرویی پلیمرهای زیستی

دانلود