پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی -1404 1403

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی -1404 1403

اطلاعیه دانشگاه صنعتی شریف در مورد پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در

دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی -1404 1403

 

دانشگاه صنعتی شریف بر اساس آئین نامه "پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد" وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، از میان دانشجویان کارشناسی ورودي نیمسال اول 1399که در 8 نیمسال فارغ التحصیل میشوند، دانشجویان کارشناسی ورودي 1400که در شش نیمسال فارغ التحصیل میشوند، دانشجویان دورشتهاي ورودي 1398 که در 10 نیمسال فارغ التحصیل میشوند و دانشجویان دوره فرعی ورودي 1398 که در 9 نیمسال فارغ التحصیل میشوند و دانشجویان دوره کارورزي(کوآپ) ورودي 98 که در 10 نیمسال فارغ التحصیل میشوند تعداد محدودي را بدون آزمون جهت ورود به دورههاي کارشناسی ارشد میپذیرد.


توجه:پذیرش نهایی متقاضیان منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

متقاضیان باید درخواست خود را به صورت الکترونیکی به همراه مدارك لازم از طریق اتصال به درگاه https://admission.edu.sharif.edu  ارسال نمایند. بازه زمانی دریافت درخواست از روز 1402/09/8 تا روز 1402/09/30خواهد بود. قابل توجه است که درخواستهاي دریافتی به غیر از درگاه مشخص شده بررسی نخواهند شد.

حداقل شرایط لازم جهت درخواست:
1- گذراندن حداقل سه چهارم از واحدهاي دوره کارشناسی تا قبل از شروع نیمسال هفتم تحصیلی (انتهاي تابستان 1402 براي وروديهاي 1399) و تا پایان نیمسال هشتم تحصیلی(انتهاي تابستان 1402 براي دورشته ایهاي ورودي 1398).
تبصره: نظر به بند 2 نامه شماره 2/351334 مورخ 1401/11/25 معاون آموزشی وزارت علوم مبنی بر اختیار
دانشگاهها در کاهش 4 واحد درسی در زمان کرونا براي دانشجویان شریف ورودي 99 این تبصره اعمال میشود. براي دانشجویان سایر دانشگاهها نیز در صورت داشتن واحد حذفی تا 4 واحد، مدارك ایشان قابل بررسی است. دانشجو موظف است در 8 نیمسال فارغ التحصیل شود.


2-  براي دانشجویانی که در دوره کارشناسی پیوسته خود در دورههاي فرعی (گذراندن واحدهاي درسی مازاد
از سایر رشتهها) شرکت کردهاند، مدت مجاز حداکثر، نه نیمسال تحصیلی است و گذراندن حداقل سه چهارم از واحدهاي دوره کارشناسی در رشته اصلی پس از 6 نیمسال تحصیلی براي ورودیهاي 1398 الزامی میباشد.

3- براي دانشجویان مهمان، انتقالی یا تغییر رشته، مدت مجاز از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم، حداکثر 8 نیمسال است و مقایسه متقاضیان براي رتبه بندي و تعیین بیست درصد برتر با دانشجویان دانشگاهی انجام می شود که بیشترین واحد درسی خود را با آنها  گذرانده اند.
تبصره: براي دانشجویان ورودي 1400-1401 و قبل از آن که در دوره کارشناسی پیوسته تغییر رشته داشتهاند
موضوع تبصره 5 بند -3 2 ماده 3 آیین نامه، دانشگاه اختیار دارد حداکثر یک نیمسال به سنوات مجاز اضافه
کند. در این صورت مقایسه متقاضیان پس از هفت نیم سال تحصیلی با دانشجویان هم رشته اي که بیشترین واحد درسی را با آنها گذراندهاند، انجام میشود.


4- دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف باید جزء %30 نخست ورودیهاي کارشناسی رشته مربوطه باشند.


5-  دانشجویان دانشگاههاي زیر به شرط داشتن معدل بالاي 17 (و قرارگیري جزء %20 برتر هم ورودیها و هم رشته ای ها: دانشگاه تهران - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشگاه شیراز - دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشگاه تبریز - دانشگاه شهید بهشتی - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی - دانشگاه صنعت نفت (رشته مهندسی نفت) - دانشگاه اصفهان (رشته هاي علوم پایه) - دانشگاه علامه طباطبایی (رشته هاي اقتصاد و مدیریت) و سایر دانشگاههاي دولتی کشور به شرط داشتن معدل بالاي 17 و قرارگیري در %10 برتردر رشته تحصیلی(نه در گرایش). (پرونده داوطلبان صرفاً در صورت وجود گواهی رتبه بررسی خواهد شد.)


6-  اتمام تحصیلات کارشناسی تا قبل از شروع سال تحصیلی -1404 .1403
تذکر: پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد فقط به منظور تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز صورت
گرفته و فرایندي جدا از آزمون عادي کارشناسی ارشد است. لذا تاکید میشود که ارائه تقاضا از این طریق هیچگونه
مزایایی براي متقاضی در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ایجاد نمینماید. به کلیه متقاضیان توصیه میشود مراحل وپیش نیازهاي آزمون عادي کارشناسی ارشد را دقیقاً رعایت نمایند.

نکات مهم:
1- در صورت احراز مغایرت اطلاعات وارد شده در سامانه ثبت نام با گواهی هاي ارائه شده(مانند معدل، واحد گذرانده، رتبه، کد ملی، شماره شناسنامه) پرونده متقاضی از روند بررسی خارج میگردد.


2- مدارك دورههاي مجازي، نیمه حضوري، غیرحضوري، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردي، غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه آزاد براي ورودي بدون آزمون ، مورد پذیرش نخواهد بود.

3- درخواست متقاضی فقط براي ورود به یک رشته تحصیلی بررسی خواهد شد؛ در صورت ارسال درخواست براي بیش از یک رشته هر دو درخواست لغو خواهد شد. پس از اعلام نتایج اولیه، درخواست براي رشته دیگري قابل بررسی نیست. 


4ـ  دانشجویان رشته هاي مختلف میتوانند براي ورود به دانشکده هاي مدیریت و اقتصاد، مهندسی انرژي و (1)
فلسفه علم فرم درخواست را پر کنند. در این صورت درخواست نامبردگان فقط براي دانشکده یا گروه مزبور منظور خواهد شد.


5- دانشجویان رشته هاي مهندسی مکانیک و مهندسی دریا میتوانند براي کارشناسی ارشد مهندسی دریا
داوطلب شوند. همچنین دانشجویان رشته مهندسی مکانیک میتوانند براي کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
درخواست ارائه کنند.

مدارك مورد نیاز:

  1.  اطلاعات درخواستی در پورتال پذیرش.
  2.  آخرین کارنامه تحصیلی (ریزنمرات تا آخرترم شش)
  3.  گواهی کسب رتبههاي قید شده در بند 5 اطلاعیه در رشته تحصیلی(نه در گرایش) در دانشگاه مبدأ  (براي متقاضیان خارج از دانشگاه) با ذکرتعداد کل افراد (رتبه و درصد در بین چند نفر)
  4. سوابق علمی پژوهشی ، در صورت وجود
  5.  پرداخت هزینه بررسی مدارك به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت نام.

تذکر:
1- در صورت وجود هر گونهنقص مدرك، درخواستهاي متقاضیان مورد بررسی قرار نخواهد گرفت لذا متقاضیان
گرامی در ارائه مدارك مورد نیاز حداکثردقت را لحاظ فرمایند.
2- در صورتیکه پرونده متقاضیان به دلایل فوقالذکر مورد بررسی قرار نگیرد مبلغ پرداختی عودت داده نخواهد
شد.

اداره استعدادهاي درخشان دانشگاه صنعتی شریف
تلفن ونمابر: 66165043 -021
ایمیل : htso@sharif.ir  


(1) کارشناسی ارشد مهندسی انرژي و مهندسی هستهاي فقط از میان دانش آموختگان کارشناسی مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و فیزیک دانشجو میپذیرد.

دانلود فایل