رتبه بندی شانگهای _ ARWU
در رتبه­ بندی شانگهای کیفیت آموزش، کیفیت اعضای هیئت علمی، برونداد پژوهشی و همچنین عملکرد سرانه، چهار معیار به کار برده شده ای است که با شش شاخص با وزن های به شرح جدول زیر ارزیابی انجام می شود.
Responsive Image
Responsive Image
دانشگاه صنعتی شریف در سال 2015 وارد رتبه بندی شانگهای شد و با کسب رتبه 450 به عنوان یکی از 3 دانشگاه برتر ایران در این رتبه بندی شناخته شد. البته با اضافه شدن تعداد دانشگاهها در این سیستم در سالهای بعد رتبه دانشگاه تغییر یافت. نمودار تغییرات رتبه دانشگاه در سال های اخیر در شکل زیر نشان داده شده است. با توجه به وابستگی این سیستم رتبه بندی به آمار کلی و اندازه و تعداد دانشگاه های جامع می توانند در شرایط یکسان رتبه بالاتری داشته باشند. بهرحال رتبه دانشگاه صنعتی شریف بر اساس این نظام از دانشگاههای صنعتی کشور بالاتر بوده است.
Responsive Image

رتبه بندی موضوعی

Responsive Image