وظایف و ساختار سازمانی

مدیریت امور بین‌الملل دانشگاه وظیفه برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، رصد تحولات و اقدامات بین‌المللی و هم راستا نمودن اقدامات درون دانشگاه در بخش های مختلف از امور دانشجویان بین‌الملل دانشگاه تا گسترش همکاری های علمی - بین‌المللی و ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه و شناسایی برند بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف را عهده‌دار می باشد.
در حوزه سیاستگذاری سورای راهبردی امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف، وظیفه تعیین سیاست‌های کلی دانشگاه در امور بین‌الملل را داشته و در مقیاس اجرایی معاونین بین‌الملل دانشکده‌ها و مراکز پیگیری و برنامه‌ریزی اجرایی برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی ارکان دانشگاه را عهده‌دار هستند. همچنین برای متمرکز سازی و شناخت ظرفیت ها و ارتقای فعالیت‌های علمی و بین‌المللی با دانشگاه‌های کشورهای مختلف کار گروه‌های تخصصی همکارهای علمی و بین‌المللی برای تعامل با دانشگاه‌های کشورها (نواحی مختلف) در نظر گرفته شده است.

Responsive Image

ساختار سازمانی امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی شریف