آیین نامه ها و فرم های اساتید
Responsive Image

گواهی اشتغال به کار استادان برای سفرهای علمی

لینک
Responsive Image

میزبانی
مهمانان خارجی

لینک
Responsive Image

فرم درخواست مجوز هیات نظارت بر سفرهای خارجی اساتید

لینک
Responsive Image

فرم درخواست کار گروه داخلی
سفرهای خارجی

لینک