آزمايشگاه رباتيک
در این آزمایشگاه با استفاده از تركیب علوم كامپیوتر، مهندسی برق و مكانیك در یك محیط مشاركتی فرصتی برای افزایش تعامل بین دانشجویان و اساتید در رشته های مختلف ایجاد میگردد. توجه ویژه مباحث این درس بر طراحی، درك و بهره برداری دینامیك رباتهای ثابت و متحرك در محیطی چالش برانگیز متمركز شده است. تجهیزات موجود در آزمایشگاه شامل دو ربات شش درجه آزادی ثابت، یك ربات متحرك، كامپیوتر، و نرم افزارهای مورد نیاز برای مدلسازی، شبیه سازی، و تحلیل سینماتیك و دینامیك رباتها میباشند كه برای برنامه نویسی و كنترل رباتها در پروژه های مختلف كاربری دارند. ​​​​​​​
Responsive Image