آزمايشگاه فيزيک
در این آزمایشگاه آموزشی برای دانشجویان مهندسی فرصت یادگیری اصول پایه درس فیزیك فراهم میشود. رویكرد این آزمایشگاه به گونه ای است كه آزمایشهای مربوطه منطبق بر مفاهیم تئوری درس طراحی گردد تا دانشجویان مفاهیمی مانند تعادل استاتیكی، قانون دوم نیوتن، كار، قانون بقای انرژی مكانیكی، اندازه حركت، شناوری مغناطیسی را بصورت تجربی دریابند. علاوه بر این دانشجویان روشهای بدست آوردن داده های آزمایشگاهی، تحلیل داده ها، و نمایش آن را بر اساس موضوعات مورد بحث فراگرفته و بر اساس نتایج بدست آمده امكان تحلیل نتایج تجربی و انطباق آن با اصول تئوری را مورد مطالعه قرار می دهند
Responsive Image