آزمايشگاه مدار منطقی

دانشجویان با اخذ این آزمایشگاه امكان طراحی، ساخت و نیز نمایش قابلیتهای مدارهای منطقی را بدست می آورند. تجهیزات متنوع موجود در این آزمایشگاه امكان برنامه ریزی، ساخت و انجام آزمایشهای مرتبط با مدارهای منطقی را در هر نیمسال تحصیلی امكان پذیر می سازد.

Responsive Image